നിത്യ വന്ദനം നിനക്കു സത്യ ദൈവമേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

         ശങ്കരാഭരണം ആദിതാളം
                        പല്ലവി
  നിത്യവന്ദനം നിനക്കു-സത്യ ദൈവമേ!
  സ്തോത്രവും ജയവും യോഗ്യം അത്യുന്നതനേ!
                    ചരണങ്ങള്‍
1.മര്‍ത്യ കുലത്തിന്‍ സൃഷ്ടാവേ! നിത്യ പിതാവേ!
  സത്യവിശ്വാസികള്‍ ചെയ്യും- സ്തോത്രം നിനക്കേ-

2.എത്രയോ മ-നോഹരം നിന്‍ കൃത്യങ്ങളെല്ലാം
   ചിത്രമതി-ചിത്രമവ എത്രയോ ശ്രേഷ്ടം-

3.കെറുബുകള്‍ മ-ദ്ധ്യേ വസിക്കും സര്‍വ്വ ശക്തനേ
  ഉര്‍വ്വിയെങ്ങും വ്യാപിച്ചീടും- നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം-

4.മാനവ- കുലത്തിന്‍ പാപം മോചനം ചെയ് വാന്‍
   ഹീനമായ്- കുരിശ്ശില്‍ ശാപം തീര്‍ത്ത പരനേ!-

5.നിന്നില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവ-നെന്നേക്കും മോക്ഷം
  തന്നരുളാന്‍ ഉന്നതത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന പരനേ!-

6.സര്‍വ്വ ബഹുമാനം സര്‍വ്വ മഹത്വം സ്തുതിയും
  സര്‍വ്വേശ്വര-നായ യഹോവാ-യ്ക്കു താന്‍ ആമേന്‍-