കൃപാരക്ഷണ്യം നല്കുകേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കൃപാരക്ഷണ്യം നല്‍കുകേ
കടാക്ഷിച്ചെന്നെ ചേര്‍ക്കുകേ
അല്ലെങ്കില്‍ നാശമാകുമേ
എന്‍ യേശു നാഥനേ

എന്‍ യേശു നാഥനേ
എന്നെ കൈക്കൊള്ളുകേ,
എന്‍ പേര്‍ക്കു യാഗം ആയോനേ
എന്നെ കൈക്കൊള്ളുകേ
                    1
മാ പാപി ഞാന്‍, അയോഗ്യനാം
എന്‍ പേര്‍ക്കു ചോര വാര്‍ത്തോനേ,
മഹാശക്താ എന്‍ രക്ഷയാം
എന്‍ യേശു നാഥനേ .......(എന്‍ യേശു നാഥനേ..)
                    2
എന്‍ ഭക്തി തീര്‍ച്ചയും സദാ
നിസ്സാരമായിപ്പോകുന്നേ;
നിന്‍ നാമം മൂലം രക്ഷ താ,
എന്‍ യേശു നാഥനേ .....(എന്‍ യേശു നാഥനേ..)
                    3
നിന്‍ പാദത്തിങ്കല്‍ വീഴുന്നേന്‍
നിന്‍ പ്രീയം പോലെ ചെയ്ക നീ
രക്ഷണ്യ പൂര്‍ത്തിക്കായ്‌ വന്നേന്‍
എന്‍ യേശു നാഥനേ .....(എന്‍ യേശു നാഥനേ..)

പുറത്തേക്കൂള്ള കണ്ണികള്‍