ദേവദേവനന്ദന്‍

ആനന്ദഭൈരവി - ആദിതാളം

പല്ലവി

ദേവ ദേവ നന്ദനന്‍- കുരിശെടുത്തു
പോവതു കാണ്മിന്‍ പ്രിയരേ!


അനുപല്ലവി

കാവലുണ്ടായ ശാപം- പോവാനിഹത്തില്‍ വന്നു
നോവേറ്റു തളര്‍ന്നയ്യോ! ചാവാനായ് ഗോല്‍ഗാഥാവില്‍-


ചരണങ്ങള്‍

പരമപിതാവിനുടെ തിരുമാര്‍വ്വിലിരുന്നവന്‍
പരമഗീതങ്ങള്‍ സദാ- പരിചില്‍ കേട്ടിരുന്നവന്‍
പരമദ്രോഹികളാകും- നരരില്‍ കരളലിഞ്ഞു
സര്‍വ്വമഹിമയും വി-ട്ടുര്‍വ്വിയിങ്കല്‍ വന്നയ്യോ!-
(ദേവ...)


കുറ്റമറ്റവന്‍ കനി-വറ്റ പാതകനാലേ
ഒറ്റപ്പെട്ടു ദുഷ്ടരാല്‍-കെട്ടി വരിയപ്പെട്ടു
ദുഷ്ടകൈകളാലടി-പെട്ടുഴുത നിലം പോല്‍
കഷ്ടം! തന്‍ തിരുമേനി- മുറ്റും ഉഴന്നുവാടി-
(ദേവ...)


തിരുമുഖാംബുജമിതാ അടികളാല്‍ വാടിടുന്നു
തിരുമുംബാകെ ചോര-തുടുതുടെ ഒലിക്കുന്നു
അരികളിന്നരിശമോ- കുറയുന്നില്ലല്പവുമേ
കുരിശില്‍ തറയ്ക്കയെന്നു- തെരുതെരെ വിളിക്കുന്നു-
(ദേവ...)


കരുണതെല്ലുമില്ലാതെ-അരികള്‍ ചുഴന്നുകൊണ്ടു
ശിരസില്‍ മുള്‍മുടി വെച്ചു-തിരുമുഖം തുപ്പി ഭാര-
ക്കുരിശങ്ങെടുപ്പിച്ചയ്യോ- കരയേറ്റിടുന്നിതാ കാല്‍
വറി മലയിങ്കല്‍ തന്നെ-കുരിശിച്ചീടുവാനായി-
(ദേവ...)


കുറ്റമറ്റവന്‍ പാവ-പ്പെട്ട വന്‍ പോല്‍ പോകുന്നു
ദുഷ്ടര്‍ കൂട്ടം ചുഴന്നു-ഏറ്റം പങ്കംചെയ്യുന്നു-
പെറ്റമാതാ വണങ്ങുന്നയ്യോ- പൊട്ടിക്കരഞ്ഞീടുന്നു
ഉറ്റ നാരിമാര്‍ കൂട്ടം-എത്രയു മലറുന്നു-
(ദേവ...)


എത്രയും കനിവുള്ള- കര്‍ത്താവേ! കര്‍ത്താവേ! ഈ
ചത്തചെള്ളാം പാപിമേ-ലെത്ര സ്നേഹം നിനക്കു
കര്‍ത്താവേ! നീ നിന്റെ രാ-ജ്യത്തിങ്കല്‍ വരുമ്പോളീ
ഭൃത്യനേയും കൂടെ യങ്ങോര്‍ത്തു കൊണ്ടീടേണമേ.
(ദേവ...)