സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിങ്കല്‍ നിക്ഷേപം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1.സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിങ്കല്‍ നിക്ഷേപം ശേഖരിക്കും
  സാധുവോടീവിധമായിരിക്കും
  സര്‍വ്വേശ്വരന്‍ ചൊല്ലുവതെല്ലായ്പ്പോഴും
  എന്‍ കണ്ണിനാല്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ നടത്തും

2.നാനാ പരീക്ഷകള്‍ വന്നീടുമ്പോള്‍
  പാലകന്മാര്‍ പറന്നോടിടുമ്പോള്‍
  നാദമിതു ചെവി പൂകിടട്ടെ
  എന്‍ കണ്ണിനാല്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ നടത്തും

3.ഭൗമികമായ നിന്നാശയെല്ലാം
  കാലമാം കല്ലറ പൂകീടുമ്പോള്‍
  പിന്നെയുമീവാക്കു ധൈര്യമേകും
  എന്‍ കണ്ണിനാല്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ നടത്തും

4.കള്ളന്‍ തുരുമ്പും പുഴുവിവയാല്‍
  കൊള്ളയാകാതുള്ള നിന്‍ മുതല്‍ നീ
  സ്വര്‍ഗ്ഗമഹത്വത്തില്‍ കണ്ടിടുമ്പോ-
  ളെന്‍ നടത്തിപ്പുകള്‍ ബോദ്ധ്യമാകും.