കാരുണ്യപൂരക്കടലേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                     പല്ലവി
കാരുണ്യ പൂരക്കടലേ! കരളലിയുക- ദിനമനു
                     ചരണങ്ങള്‍
1.കാരണനായ് പരാപരനെയെന്‍
   മാരണകാരി മഹാസുര്‍ശീര്‍ഷം
  തീരെയുടച്ചുതകര്‍പ്പതിനായി-
  ധീരതയോടവനിയിലവതരിച്ചോരു..

2.പാപമതം ചെളി പൂണ്ടുടലാകെ
  ഭീകരമായ വിധം മലിനത്വം
  ചേര്‍ന്നു വിരൂപതയാര്‍ന്നൊരിവന്നു
  ചേരുവാന്‍ നിന്നരികതില്‍ ഭാഗ്യമുണ്ടായി...

3.നിന്‍ വലങ്കൈ നിവര്‍ത്തെന്നെ തലോടി
  നിന്മുഖത്താലെന്നെ ചുംബനം ചെയ്തു-
  നിന്നുടെയെനിക്കതിമോതിരം ചെരിപ്പു-
  മന്നുമിന്നുമൊന്നുപോലെ കാത്തുപോറ്റുന്നെന്നെ...

4.പന്നികള്‍ തിന്നുന്ന തവിടു ഭുജിച്ച
  നിന്ദ്യമാം കാലങ്ങള്‍ മറന്നുപോയ് സാധു
  മന്നവനേ! തിരുമേശയില്‍നിന്നു സാധു
  സ്വര്‍ണ്ണഗരഭോജനം ഞാന്‍ തിന്നുവരുന്നിന്നും..

5.ആര്‍ക്കുമതീവ മനോഹരമാം നിന്‍
  സ്വര്‍ഗ്ഗയരുശലേമാളികയില്‍ ഞാന്‍
  ദീര്‍ഘയുഗം വസിച്ചാനന്ദബാഷ്പം
  വീഴ്ത്തിയാലും നിന്‍ കരുണയ്ക്കതുബദലമോ...

6.ജീവപറുദീസിന്നാനന്ദക്കുയിലെ!
  ജീവസന്തര്‍ത്തുവാരംഭിച്ചില്ലെ?
  ജീവവൃക്ഷക്കൊമ്പിന്‍ മീതിലിരുന്നു
  ജീവമൊഴി മധുരമായ് പാടുക നീ ദിനവും...