ജയിക്കുമേ സുവിശേഷം ലോകം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

               പല്ലവി
ജയിക്കുമേ! സുവിശേഷം ലോകം
ജയിക്കുമേ! പേയുടെ ശക്തികള്‍
നശിക്കുമേ! സകല ലോകരും
യേശുവിന്‍ നാമത്തില്‍-വണങ്ങുമേ- തല
കുനിക്കുമേ അതു ബഹു സന്തോഷമേ.
            ചരണങ്ങള്‍
1.കൂടുവിന്‍- സഭകളെ വന്നു
   പാടുവിന്‍- യേശുവിന്‍ കീര്‍ത്തികൊ-
   ണ്ടാടുവിന്‍-സുവിശേഷം ചൊല്ലാന്‍
   ഓടുവിന്‍- നിദ്രവിട്ടുണര്‍ന്നീടുവിന്‍-മനം
   ഒത്തെല്ലാവരും നി-ന്നീടുനിന്‍ വേഗം............ജയിക്കുമേ!

2.ഇടിക്കെണം-പേയിന്‍ കോട്ട നാം
  ഇടിക്കെണം-ജാതി ഭേദങ്ങള്‍
  മുടിക്കെണം-സ്നേഹത്തിന്‍ കൊടി
  പിടിക്കെണം-യേശുരാജന്റെ
  സുവിശേഷക്കൊടി
  ഘോഷത്തോടുയ-ര്‍ത്തീടെണം വേഗം........ജയിക്കുമേ!


3.മരിച്ചു താന്‍-നമുക്കു മോക്ഷത്തെ
  വരുത്തി താന്‍- വെളിച്ച മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍
  ഇരുത്തി താന്‍-എളിയകൂട്ടരെ
  ഉയര്‍ത്തി താന്‍-യേശുനാഥന്റെ
  രക്ഷയിന്‍ കൊടി
  ഘോഷത്തോടുയര്‍-ത്തീടെണം നമ്മള്‍.......ജയിക്കുമേ!


4.ചെലവിടിന്‍-സുഖം ബലത്തെയും
  ചെലവിടിന്‍-ബുദ്ധി ജ്ഞാനത്തെയും
  ചെലവിടിന്‍-വസ്തു സമ്പത്തുകള്‍
  ചെലവിടിന്‍-യേശുരാജന്റെ
  മഹിമയിന്‍ കൊടി
  ഏവരും ഉയര്‍-ത്തീടെണം നമ്മള്‍.............ജയിക്കുമേ!


5.യോഗ്യമേ- ഇതു നമുക്കതി
  ഭാഗ്യമേ- രക്ഷിതാവിന്റെ
  വാക്യമേ- സ്വര്‍ഗ്ഗലോകരോ-
  ടൈക്യമേ- യേശുരാജ്യ് പ്ര-
  സിദ്ധിക്കായി നാം
  ഏവരും പ്രയ-ത്നിച്ചീടേണമേ-................ജയിക്കുമേ!