ചിത്തം കലങ്ങിടെല്ലാ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  പല്ലവി
  ചിത്തം കലങ്ങീടൊല്ലാ- പോയ് വരും ഞാന്‍
  പോയ് വരും ഞാന്‍ പോയ് വരും ഞാന്‍ ........ ചിത്തം
              ചരണങ്ങള്‍
1.സത്യമായെന്നിലും നിത്യപിതാവിലും
  ശക്തിയായ് വിശ്വസിപ്പിന്‍ സന്തതവും നിങ്ങള്‍.......... ചിത്തം

2.എന്‍ പിതാവിന്‍ ഗൃഹേ ഇമ്പമെഴും പല
  സഭൃത ഭവനങ്ങളുണ്ടതിനാലിനി......................... ചിത്തം

3.പോയിടുന്നേന്‍ മുദാ വാസമൊരുക്കുവാന്‍
  ആഗമിച്ചഹം വീണ്ടും ചേര്‍ക്കുവാന്‍ നിങ്ങളെ....... ചിത്തം.

4.സത്യവും ജീവനും മര്‍ഗ്ഗവും ഞാനത്രേ
  നിത്യപിതാവിങ്കലേക്കെത്തീടുന്നെന്നിലൂടെ........... ചിത്തം

5.എന്‍ പിതാവെന്നിലും ഞാനവന്‍ തന്നിലും
   ഇമ്പമോടിതു നിനച്ചന്‍പോടു വിശ്വസിപ്പിന്‍........ ചിത്തം

6.എന്നുടെ നാമത്തിലെന്തു യാചിക്കിലും
  എന്‍ പിതൃതേജസ്സിനായ് ഞാനതു ചെയ്തിടും...... .. ചിത്തം

7.നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നാലെന്റെ
  മംഗളകരങ്ങളാ-മാജ്ഞകള്‍ പാലിക്കും........ ... ചിത്തം

8.നാഥനില്ലാത്തവരായി വിടാതെ ഞാന്‍
  കേവലമടുക്കലേക്കഗമിപ്പേന്‍ മുദാ-.................... ചിത്തം

9.നിത്യമായ് നിങ്ങളോടൊത്തിരിപ്പാനൊരു
  സത്യ വിശുദ്ധാത്മാവേ തന്നിടുവേനതാല്‍............ ചിത്തം

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍