യേശുവേ! കരുണാസന!

ഭൈരവി-തി-ഏകതാളം

പല്ലവി

യേശുവേ! കരുണാസന! മഹാ
ദോഷി ഞാനയ്യോ!


ചരണങ്ങള്‍

നീചനാമെന്‍ ദുരിതങ്ങളെ
നോക്കണമിതാ-കൂടെ
പാര്‍ക്കണം സദാ
(യേശുവേ...)


പെരിയസാത്താനരിശത്തോടു
പെരിയമാരിപോല്‍ അസ്ത്രം
ചൊരിയുന്നെന്റെ മേല്‍
(യേശുവേ...)


ജഡത്തിന്‍ മോഹം കടുത്ത വൈരി
അടുത്തണയുന്നു-നൃപാ
ഒടുക്കണമിന്നു
(യേശുവേ...)


ദുഷ്ടലോകം നിന്നില്‍ നിന്നും
വിട്ടകറ്റുന്നേ-കൃപ
കിട്ടണമിന്നു
(യേശുവേ...)


ലോകം ജഡം പിശാചു
വളരെ കേടുചെയ്യുന്നു -കൃപ
തേടുന്നേന്‍ ഇന്നു
(യേശുവേ...)


കഠിന പാപച്ചുമടു നീക്കും
കരുണയുള്ളവാ!-കൃപ
തരണം നല്ലവാ!
(യേശുവേ...)


ദുഷ്ട ശീലമെന്നില്‍ നിന്നു
വിട്ടകറ്റണം-പുതു-
സൃഷ്ടിയാക്കണം
(യേശുവേ...)


പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം
വന്നു പാര്‍ക്കണം എന്നെ
എന്നും കാക്കണം
(യേശുവേ...)


നിന്റെ രാജ്യം തന്നിലെന്നെ
കാത്തുകൊള്ളണം-എന്നും
ചേര്‍ത്തു കൊള്ളണം
(യേശുവേ...)