ഇന്നേശുരാജനുയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റല്ലേലുയ്യാ

ശങ്കരാഭരണം -തി. ഏകതാളം
                                     

ഇന്നേ-ശുരാ-ജനു-യിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റല്ലേലൂ-യ്യ!
വന്‍ നാശ ശാപ-ചാവുകള്‍ ജയിച്ചല്ലേലു-യ്യ!


പല്ലവി

മഹാ സന്തോഷമേ! മഹാ സന്തോഷമേ!
പരാപര സുതനേശുനാഥനേ വാഴ്ത്തിപ്പാടുവിന്‍
ജയഗീതം പാടുവിന്‍ - ജയഗീതം പാടുവിന്‍
പകലോ-നുദിച്ചിരുളോ-ടി ഒളിച്ചിതാവന്നീടുവിന്‍
മഹാ സന്തോഷമേ! മഹാ സന്തോഷമേ!


ദൈവ ദൂതര്‍ കല്ലുരുട്ടി നീക്കി വാതിലിന്‍ നിന്നു
അക്കാവല്‍ക്കാര്‍ മരിച്ചവരേപ്പോലെ യായ് വന്നു
(മഹാ സന്തോഷമേ!...)


അതി-രാവില്‍ പ്രേതയോഹന്നാന്മാരോടി വന്നഹോ
ശവക്കല്ലറക്കുള്ളില്‍ നോക്കി വിശ്വസിച്ചീടിനാ രഹോ
(മഹാ സന്തോഷമേ!...)


മഹാ സന്തോഷമേ! മഹാ സന്തോഷമേ!