ദിവ്യരാജാ നിന്നെ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                    പല്ലവി
  ദിവ്യരാജാ! നിന്നെ വാഴ്ത്തും നിന്റെ
  ഭവ്യമാം നാമം ഞാനെന്നും
  നാള്‍തോറും ഞാന്‍ തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തി
  നാഥാ തുടര്‍ന്നിനി നിന്നെ സ്തുതിക്കും
   
             ചരണങ്ങള്‍
1.യാഹേ! നീയോ മഹാന്‍ തന്നെ- അതാല്‍
   ഏവരുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തിടും നിന്നെ
   ദേവാ! നിന്‍ കൈകളിന്‍ ശ്രേഷ്ഠകര്‍മ്മങ്ങള്‍
   കേവലം ചൊല്ലുമേ കാലങ്ങള്‍ തോറും

2.നിന്‍ പ്രതാപത്തിന്‍ മഹത്വം- തിങ്ങും
   വന്‍ ബഹുമാനത്തെയൂന്നിയുരയ്ക്കും
   ഉണ്മയായ് നിന്നത്ഭുതങ്ങളോടെങ്ങും
   പൊങ്ങും നിന്‍ ശക്തിയും തേജസ്സുമോതും...

3.നിന്‍ നന്മയിന്നോര്‍മ്മയെങ്ങും-കാട്ടി
  നിന്‍ നീതിയെക്കുറിച്ചെന്നും ഞാന്‍ പാടും
  നിന്‍ ക്രിയകള്‍ തന്നെ നിന്നെ സ്തുതിക്കും
  നിന്‍ ശുദ്ധിമാന്മാര്‍ താന്‍ നിന്നെപ്പുകഴ്ത്തും

4.മന്ന നിന്‍ രാജ്യമെന്നേക്കും- നില്‍ക്കും
   നിന്നധ്കാരമോക്കെയും എന്നുമിരിക്കും
  കന്നുകളൊക്കെയും നോക്കുന്നു നിന്നെ
  നല്‍കുന്നവയ്ക്കു തീന്‍ തല്‍സമയേ നീ...

5.സത്യമായ് നോക്കി വിളിക്കും നരര്‍
  ക്കെത്രയും ചാരവേ നീയിരിക്കുന്നു
  ഭക്തരിന്നിച്ഛയെ സാധിച്ചിവരിന്‍
  പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടു നീ രക്ഷചെയ്തീടും-.

6.പാലിക്കും നീ സ്നേഹിപ്പോരെ-എന്നാല്‍
  മൂലഛേദം ചെയ്യും ദോഷവാന്മാരെ
  ചേലോടു ഞാന്‍ സ്തുതിചെയ്തീടുമെല്ലാ
  ക്കാലവും ജീവികള്‍ വാഴ്ത്തും നിന്‍ നാമം.

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികള്‍