ക്രിസ്തുയേശു ശിഷ്യരുടെ

വിനയം/ പെസഹ
ആനന്ദഭൈരവി- ആദിതാളം

ക്രിസ്തുയേശു ശിഷ്യരുടെ കാലുകളെ കഴു-
കീട്ടു തന്നുടുപ്പു കളുടുത്ത ശേഷം
പിന്നെയും ചാരിയിരുന്നു ചൊന്നവരോടു ഞാന്‍
ഇന്നു നിങ്ങളോടു ചൊന്നതിന്നതെന്നുള്ളില്‍

നിങ്ങള്‍ അറിയുന്നുവോ ഗുരുവുമധിപനു മെ-
ന്നിങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ വിളിച്ചീടുന്നതെന്നെ
അങ്ങിനെ ഞാനാകയാല്‍ നന്നായുരയ്ക്കുന്നു യെന്നാല്‍
നിങ്ങളുടെ നാഥനും ഗുരുവുമായ ഞാന്‍

നിങ്ങള്‍ പാദങ്ങളെ കഴുകിയെങ്കില്‍ തമ്മില്‍
നിങ്ങളും പാദങ്ങളെ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു
നിങ്ങളോടു ചെയ്തവണ്ണം നിങ്ങളും ചെയ്യാനൊരു-
മംഗല ദൃഷ്ടാന്തമിന്നു തന്നു നിങ്ങള്‍ക്കു

ആമേനാമേന്‍ നിങ്ങളോടു ഞാനുരയ്ക്കുന്നു തന്‍-
കര്‍ത്താവിനേക്കാള്‍ ദാസനു മയച്ചവനെക്കാള്‍
ദൂതനും വലുതല്ല്ലിവ നിങ്ങളറിയുന്നെങ്കില്‍-
ചെയ്തു വെന്നാലവ നിങ്ങള്‍ ധന്യരാകുന്നു

ഇങ്ങനെ താഴ്മ ഉപദേശിച്ചു യേശുവേ ദോഷം-
തിങ്ങി യേറ്റം പൊങ്ങിയുള്ളോരീയടിയനെ
ഭംഗിയില്‍ താഴ്മപ്പെടുത്തി മംഗലമാക്കി-
കൃപ താങ്ങുവാന്‍ തിരുകടാക്ഷമിങ്ങു നല്‍കുക.