മാനവര്‍ക്കു രക്ഷ നല്‍കാന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

            "കോടി പ്രഭയേറും" എന്ന രീതി

1.മാനവര്‍ക്കു രക്ഷനല്‍കാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗലോകം-വിട്ട
  വാനവനെ! യേശുനാഥാ നമസ്കാരം

2.ദീനരില്‍ കനിവു നിന്നെപ്പോലെയാര്‍ക്കും കാണ്മാ-
  നാവതല്ലേ മൂവുലകു തേടിയാലും

3.സത്യപാതയെന്തെന്നറിയാതെ നിന്റെ പല
  പുത്രരയ്യോ മരുഭൂവിലുഴലുന്നു

4.നിത്യ കൈകള്‍ കൊണ്ടവരെ താങ്ങി ദൈവ-ലോക
  മെത്തുവോളം നടത്തുക നസ്രനാഥാ!

5.അന്ധകാരം ചുഴന്നൊരീ ഭൂവനത്തില്‍-നിന്റെ
  ബന്ധുരമൊഴിയാലൊളി വീശുമല്ലോ

6.ക്ഷീണരാകുമടിയങ്ങള്‍ ശക്തരാവാന്‍- സ്വര്‍ഗ്ഗ
  ഭോജനമരുള്‍ക ദേവാ ദിനം തോറും

7.നിന്തിരുമുഖത്തിന്‍ കാന്തി തെളിയിക്ക-ഞങ്ങള്‍
  ക്കന്തരംഗം കുളിര്‍ക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം

8.സ്വദെഴുന്ന പാലിനോടു പടയേല്‍ക്കും തവ
  ഗീരുകള്‍ കേള്‍പ്പതിന്നാശ വളരുന്നു

9.ശ്രദ്ധയോടു നിന്‍ മൊഴികള്‍ കേട്ടു ഞങ്ങള്‍- നിന്നില്‍
  ശക്തിയുക്തരാകുവതിനരുളേണം

10.ഉള്ളിലേറ്റമനല്‍ തട്ടി ജഡശൈത്യം-നീങ്ങാന്‍
  വല്ലഭനേ! ചൊരിക നിന്നാത്മീകാഗ്നി