കുമ്പിടുന്നേനെന്‍ ജീവനാഥനാം

ആനന്ദഭൈരവി- രൂപകം

കുമ്പിടുന്നേനെന്‍ ജീവനാഥനാം- ദേവാദി ദേവാ!
നിന്‍ പാദ പീഠത്തിങ്കല്‍ പാപി ഞാന്‍

(ദേവാ...)


എന്‍ ദുഃഖംതിരു മുന്നില്‍ ചൊല്ലുവാന്‍ തീരെക്കഴിവില്ലാതെന്റെ
നെഞ്ചടയ്ക്കുന്നേ നാവു താഴുന്നേ

(ദേവാ...)


വിടുവിച്ചീടുകെന്നരികളില്‍ നിന്നു-ചെറു പൈതലാമെന്നെ
കഠിനപ്പോരില്‍ ഞാന്‍ തളര്‍ന്നിരിക്കുന്നേ

(ദേവാ...)


ന്യായവിധിയില്‍ കേറ്റരുതയ്യോ!- ഈ ക്ഷീണനാമെന്നെ
ന്യായമെനിക്കു നായകാ! നീയേ

(ദേവാ...)


എന്തപ്പാ ദൂരെ മാറിപ്പോകുന്നു?- വേഗമണഞ്ഞു വരിക നീ
വെന്തു നീറുമെന്നുള്ളില്‍ ധൈര്യം താ

(ദേവാ...)


ദൈവരാജ്യത്തില്‍ പന്തിചേര്‍ത്തെന്നെ- പോറ്റിപ്പോഷിപ്പിക്കയെന്‍
ദേവാ നിന്‍ പാദേ വീണു കേഴുന്നേ!

(ദേവാ...)


വന്ദനം നിനക്കെന്നും താതനേ!- നിന്‍ പൊന്‍ ചെവി തുറ-
ന്നെന്നപേക്ഷ നീ വേഗം കേള്‍ക്കണെ!

(ദേവാ...)