മനുജനിവന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍

ബിലഹാരി-തി-ഏകതാളം

പല്ലവി

മനുജനിവന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍
മനുജനിവന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍


അനുപല്ലവി

വിനയാം ദുഷ്ടരി ന്നാലോചനയില്‍ നടക്കാതുള്ള


ചരണങ്ങള്‍

തിരിഞ്ഞു പാപികളുടെ വഴിയില്‍ നിന്നിടാതെയും
പരിഹാസികളിന്‍ പീഠത്തിരുന്നീടാതെയുമുള്ള-
(മനുജനിവന്‍...)


തന തിഷ്ടം ദേവവാക്കില്‍ ദിനവും വച്ചതില്‍ നിന്നു
മനസ്സിലെല്ലാനേരവും നിനച്ചു ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന-
(മനുജനിവന്‍...)


ആറ്റരികത്തു നട്ടു വാട്ടം ഇലക്കില്ലാതെ
ഏറ്റകാലത്തു കനി കായ്ക്കും വൃക്ഷത്തോടൊത്ത-
(മനുജനിവന്‍...)


ചെയ്യുന്നതെല്ലാമവന്‍ മെയ്യായ് സാധിക്കും ദുഷ്ട
ക്കയ്യര്‍ പാറ്റിക്കളയും തീയ്യില്‍ പതിര്‍പോല്‍ തന്നെ-
(മനുജനിവന്‍...)


നല്ലോര്‍ വഴിയെ സര്‍വ്വ വല്ലഭനറിയുന്നു
വല്ലാത്ത ദുഷ്ടര്‍ വഴിഎല്ലാം നശിച്ചുപോകും-
(മനുജനിവന്‍...)


അതിനാല്‍ ദുഷ്ടന്മാര്‍ ന്യായവിധിയിങ്കലും പാപികള്‍
എഴുന്നേറ്റിടാ നീതിയുള്ളവരിന്‍ സഭയിങ്കലും-
(മനുജനിവന്‍...)


ക്രിസ്തു നാമമേജയം ക്രിസ്തു നാമമേ ജയം
ക്രിസ്തേശു നാമത്തിന്നു എന്നും ജയം ജയമേ.
(മനുജനിവന്‍...)