ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടൊരു
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

 "യേശു എന്നാത്മ സഖേ" എന്ന രീതി
          Tune: "Jesus lover of my soul"
1.ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടൊരു-നിര്‍ഭയമാം പാര്‍പ്പിടം
  ഇത്രസൗഖ്യം എങ്ങുമേ- കാണുന്നില്ല സാധു ഞാന്‍
                     പല്ലവി
        തന്റെ ചിറകിന്നു കീഴ് ദുര്‍ഘടങ്ങള്‍ നീങ്ങി ഞാന്‍
        വാഴുന്നെന്തു മോദമായ്- പാടും ഞാന്‍ അത്യുച്ചമായ്

2.തന്റെ നിഴലിന്നു കീഴ് ഛഹ്നനായ് ഞാന്‍ പാര്‍ക്കയാല്‍
  രാപ്പകല്‍ ഞാന്‍ നിര്‍ഭയന്‍-ഭീതി ദൂരെ മാഞ്ഞുപോയ്......തന്റെ

3.ഘോര മഹാ മാരിയോ കൂരിരുട്ടിന്‍ വേളയോ
  ഇല്ല തെല്ലും ചഞ്ചലം നാഥനുണ്ടു കൂടവെ......................തന്റെ

4.ആയിരങ്ങളെന്നുടെ നേര്‍ക്കു വന്നെതിര്‍ക്കിലും
  വീതിയുള്ള പക്ഷങ്ങള്‍ സാധുവേ മറച്ചിടും.....................തന്റെ

5.സ്നേഹശാലി രക്ഷകന്‍-ഖേടകം തന്‍ സത്യമാം
  എന്റെ ചങ്കിലുണ്ടിതാ രക്ഷിതാവിന്‍ പേര്‍ സദാ!-...........തന്റെ

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികള്‍