എപ്പോഴും ഞാന്‍ സന്തോഷിക്കും എന്‍ യേശു എന്റെ ഗാനം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1. എപ്പോഴും ഞാന്‍ സന്തോഷിക്കും എന്‍ യേശു എന്റെ ഗാനം
   എല്ലാടവും ആഘോഷിക്കും എന്‍ രക്ഷകന്റെ ദാനം
                      പല്ലവി
         യേശുവേ നീ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എന്റെ നാമം എഴുതി
         ആരും എടുക്കാത്ത ഈ ഭാഗ്യമെന്‍ സന്തോഷം!

2. നിന്‍ രാജ്യത്തിനൊരന്യനായ്‌ ഭൂമിയില്‍ ഞാന്‍ ഉഴന്നു.
   നീ വന്നതാലെ ധന്യനായ്‌ പ്രവേശനം നീ തന്നു-

3. മഹത്വമുള്ള രക്ഷകാ നീ തന്നെ സ്വര്‍ഗ്ഗ വാതില്‍
   സ്വര്‍ഗീയ ഗീതങ്ങള്‍ ഇതാ ധ്വനിക്കുന്നെന്റെ കാതില്‍-

4. എന്‍ നാമം മായ്ച്ചു കളവാന്‍ പിശാചിനാല്‍ അസാദ്ധ്യം
   എന്‍ യേശു ശക്തന്‍ കാക്കും താന്‍ തന്‍ രക്തത്തിന്‍ സമ്പാദ്യം-

5. മൃത്യുവിന്‍ നാള്‍ സമീപിച്ചാല്‍ ഇങ്ങില്ല ക്ലേശം താപം
   എന്‍ ജീവന്‍ ക്രിസ്തന്‍ ആകയാല്‍ മരിക്കയാലും ലാഭം-

6. തന്‍ ന്യായതീര്‍പ്പ് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അനേകര്‍ ഭ്രമിച്ചീടും
   എനിക്കോ യേശു രാജന്‍ ചൊല്‍ നിത്യാനന്ദം നല്‍കീടും-

7. സന്തോഷമേ സന്തോഷമേ എന്‍ ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം
   എന്‍ ജീവനാമെന്‍ യേശുവേ നീയും സ്തുതിക്കു പാത്രം!-

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍

http://www.youtube.com/watch?v=Hk3AxloR-_M&feature=related