രോഗികള്‍ക്കു നല്ലവൈദ്യനാകുന്നേശുതാന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

   സ്വര്‍ഗ്ഗ ഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം എന്ന രീതി
   ക്രിസ്തു മുമ്പില്‍ വന്നാലാര്‍ത്തി എന്ന രീതി

                പല്ലവി
രോഗികള്‍ക്കു നല്ലവൈദ്യനാകുന്നേശുതാന്‍
പല രോഗികള്‍ തന്‍ നാമത്തിലാശ്വാസം പ്രാപിച്ചു
            അനുപല്ലവി
1.വ്യാധിപീഠയാല്‍ വലയും മര്‍ത്ത്യഗണത്തിന്‍- സര്‍വ്വ
   വ്യാധിയും ചുമന്നൊഴിച്ച നാഥനിവന്‍ താന്‍................രോഗികള്‍ക്കു

2.എന്തുമാത്രം വേദനകള്‍ സ്വന്തമേനിയില്‍- യേശു
   ശാന്തമായ് വഹിച്ചു മനം നൊന്തെനിക്കായി.............രോഗികള്‍ക്കു

3.തന്റെ പാദപീഠമെന്റെ വൈദ്യശാലയാം- അതില്‍
   ഉണ്ടനേകം ഔഷധങ്ങള്‍ രോഗശാന്തിക്കായ്............രോഗികള്‍ക്കു

4.ഔഷധമെനിക്കവന്റെ ദിവ്യവചനം- ഈ
   സിദ്ധൗഷധം തരുന്നു വിമല-മതിമ്പമായ്.................രോഗികള്‍ക്കു

5.വ്യാധിയാലെന്റെ കിടക്ക താന്‍ വിരിക്കുന്നു-ബഹു
   മോദമായെനിക്കു താന്‍ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു................രോഗികള്‍ക്കു

6.യേശുവിന്‍ കൈ എന്‍ ശിരസ്സിന്‍ കീഴിരിക്കുന്നു-എന്നെ
   യേശു ആശ്ലേഷിച്ചിടുന്നു തന്‍ വലംകൈയ്യാല്‍...........രോഗികള്‍ക്കു

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍