ഹാ എത്ര ഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

രീതികള്‍-(1) യേശു എന്‍ സ്വന്തം (2) നിശ്ചയം യേശു എന്റെ സ്വന്തം

1. ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു ഓര്‍ക്കുകിലുള്ളം തുള്ളിടുന്നു
    ഞാനിന്നു പാടി ആനന്ദിക്കും ഞാനെന്നുമേശുവേസ്തുതിക്കും
                        പല്ലവി
    ഹാ! എന്റെ ഭാഗ്യം അനന്തമേ- ഇതു സൗഭാഗ്യജീവിതമേ (2)

2.ലോകത്തില്‍ ഞാനോ ഹീനനത്രെ- ശോകമെപ്പോഴും ഉണ്ടെനിക്കു
  മേഘത്തിലേശു വന്നീടുമ്പോള്‍ എന്നെ അന്‍പോടു ചേര്‍ത്തിടുമേ.....ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

3.ദൈവത്തിന്‍ രാജ്യമുണ്ടെനിക്കായ് ദൈവകുഞ്ഞാടും ശിഷ്യരുമായ്
  വിശുദ്ധര്‍ കൂട്ടം ചേര്‍ന്നിരിക്കും പന്തിയില്‍ ചേര്‍ന്നു ഞാന്‍ ഭുജിക്കും....ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

4.കണ്ണുനീരെല്ലാം താന്‍ തുടക്കും വര്‍ണ്ണവിശേഷമായുദിക്കും
   ജീവകിരീടമെന്‍ ശിരസ്സില്‍ കര്‍ത്തന്‍ വെച്ചീടുന്നാസദസ്സില്‍...........ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

5.വെണ്‍നിലയങ്കികള്‍ ധരിച്ച് പൊന്‍ കുരുത്തോലകള്‍ പിടിച്ചു
   ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിച്ചു പാടും ഞാനന്നുമാനന്ദിച്ചു-..................ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

6.ഹാ! എത്രഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു വര്‍ണ്ണിപ്പാന്‍ ത്രാണിയില്ലെനിക്കു
   മഹത്വഭാഗ്യം തന്നെയിതിന്‍ സമത്തിലൊന്നും ഇല്ലിഹത്തില്‍........ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍