എന്തുചെയ്യേണ്ടു ഞാന്‍ എന്‍ ജീവനാഥ

മിശ്രചാപ്പ്

പല്ലവി

എന്തുചെയ്യേണ്ടു ഞാന്‍ എന്‍ ജീവനാഥാ
ചിന്ത കലങ്ങിയുഴലുന്നു താത- എന്തു ചെയ്തിടേണ്ടു ഞാന്‍


ചരണങ്ങള്‍

ഇത്രനാളായിട്ടും ഇത്തിരി പോലുമെന്‍
ചിത്തമതു ഗുണപ്പെട്ടിട്ടില്ലയ്യോ
(എന്തു...)


എന്‍ പുണ്യങ്ങള്‍ തിരു മുമ്പിലറപ്പായ്
തമ്പുരാനേ! കാണപ്പെട്ടീടുന്നയ്യോ!
(എന്തു...)


നീതിയെന്നെണ്ണി സ്വനീതി തന്നില്‍ ചാരി
പാതകനായ് നാശപാതയില്‍ പോയയ്യോ!
(എന്തു...)


മരണത്തിന്‍ വേരെടുക്ക്ത്തെറിയായ്കയാലയ്യോ!
മരണവിഷമെന്നുള്‍ മരുവിടുന്നയ്യോ-
(എന്തു...)


ഒന്നുമില്ലാ എന്നില്‍ എന്നറിഞ്ഞേനിപ്പോള്‍.
മന്നനേ! നിന്‍ പാദം- തന്നില്‍ വീണിടുന്നേന്‍
(എന്തു...)


നിന്‍ വലങ്കൈ കൊണ്ടു- എന്നെ പിടിച്ചു നിന്‍
പൊന്നു ലോകം തന്നില്‍ എന്നെ നടത്തുക
(എന്തു...)