മരുഭൂമിയിന്‍ നടുവേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


1.മരുഭൂമിയിന്‍ നടുവേ നടന്നീടും ദാസനെ വിരവില്‍
  തിരുസാന്നിദ്ധ്യം നിറയും മേഘമതിന്‍ കീഴിന്‍ നീ മറക്ക

2.കടുത്തോരുഷ്ണം വരുത്തും രശ്മി പരത്തീട്ടെന്മേലുലകം
  വനത്തില്‍ ചൂരച്ചെടിയെന്നപോലുണക്കാന്‍ യത്നിച്ചീടുന്നു

3.അതിശീതളതരമായുള്ള ലിബനാദ്രിയന്‍ ഹിമമേ
  ഹൃത്തില്‍ വന്നേറ്റം തണുപ്പിക്കുവാന്‍ കൃപയുണ്ടായീടണമെ

4.പരനേ! തവ മുഖമിങ്ങനുചരിക്കുന്നില്ലെന്നിരിക്കില്‍
  ഒരുകാലത്തും പുറപ്പെടുവാനരുളീടരുതയീ; നീ

5.പ്രിയനെ തവ പരമാമൃതമനിശം സ്വര്‍ഗ്ഗമതില്‍ നി-
  ന്നുയരും മോദകരമായെന്റെ ഹൃദയം തന്നില്‍ ചൊരിക

6.തവ തേജസ്സിന്‍ ധനമോര്‍ത്തുലകിതിലന്യനായ് വസിപ്പാന്‍
  പരനേ! ഈ ഞാന്‍ പരദേശിയെന്നുറച്ചെപ്പോഴുമിരിപ്പാന്‍

7.തെളിവാര്‍ന്നുള്ള മുഖം തന്നില്‍ നിന്നൊളി പ്രാപിച്ചിട്ടതിനാല്‍
  തെളിവിന്‍ ദേശമതിലെന്നും ഞാന്‍ നിലനില്‍ക്കുവാനരുള്‍ക