ശ്രീനരപതിയേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                        പല്ലവി
    ശ്രീ നരപതിയേ! സീയോന്‍ മണവാളനേ!
   നാശപാത്രമായ ലോകമാകെ-യുദ്ധരിപ്പതിന്നു
   കന്യകയില്‍ ജാതനായ് വന്ന- ശ്രീ നരപതിയേ!
                  ചരണങ്ങള്‍

1.ആട്ടിടയര്‍ കൂട്ടമായി വന്നനേരം
  കീറ്റുശീലയില്‍ കിടന്ന യേശുദേവാ!
  പട്ടിനുള്ള മൂലവസ്തു സൃഷ്ടിചെയ്ത ദൈവമേ ഈ-
  ക്ലിഷ്ടമാം കിടപ്പു കണ്ടു ഞാന്‍- നമിക്കുന്നേന്‍-........ ശ്രീ

2.വന്നു മാഗര്‍ നിന്നടുക്കല്‍ ഭക്തിയോടെ
  പൊന്നു മൂരു കുന്തുരുക്കം കാഴ്ചവച്ചു
  ഉന്നധികാരമുള്ള മന്നവന്‍ നീ-യെന്നു ധന്യര്‍
  സന്നമിച്ചു ഘോഷിക്കുന്നിതാ- നിശ്ശങ്കമായ്............ ശ്രീ

3.പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിങ്കലേശുവേ നീ
  തന്തതള്ളയോടൊരുമിച്ചീശഗേഹം
  സമ്പ്രതി പതിച്ചവിടെ കണ്ട ശാസ്ത്രീവര്യരോടു
  ധര്‍മ്മഭാഷണം നടത്തിയേ- മോദിച്ചു നീ............... ശ്രീ

4.മുപ്പതാം വയസ്സില്‍ സ്നാനമേല്പതിന്നു
  ത്വല്‍ പുരംവെടിഞ്ഞു യൂദ്യ തന്നില്‍ വന്നു
  സ്വല്പവും മടിച്ചിടാതെ യുര്‍ദ്ദിനാന്നൊഴുക്കിനുള്ളി-
  ലല്പരാകും മര്‍ത്യരെന്നപോല്‍- മജ്ജിച്ചൊരു........... ശ്രീ

5.നാല്പതുനാളുപവസിച്ചീടവേ നീ
  താല്പര്യത്തോടടുത്തു വൈരി-യായോന്‍
  ദുഷ്ടമാം പ്രലോഭനത്തിനൊട്ടുമേ വഴിപ്പെടാതെ
  നിഷ്ഠയാലഗ്ഘോര വൈരിയെ- തോല്പിച്ചൊരു-...... ശ്രീ

6.കുഷ്ഠരോഗികള്‍ക്കു നല്ല സൗഖ്യമേകി
  ദൃഷ്ടി പോയവര്‍ക്കു ഭവാന്‍ കാഴ്ചനല്‍കി
  നഷ്ടജീവനായ ലാസര്‍ നാലുനാള്‍ കഴിഞ്ഞുയര്‍ത്തി
  പുഷ്ടരായയ്യായിരം ജനം- അഞ്ചപ്പത്താല്‍.............. ശ്രീ

7.ദുഷ്കൃതമാം വിഷബാധ നീക്കുവാനായ്
  തക്കയാഗമായ് മരിച്ചു കുരിശില്‍ നീ
  ഇക്കഠിന പാപിയുടെ അക്രമത്തിനുള്ള ശിക്ഷ
  നിഷ്കളങ്കാ നീ വഹിച്ചതാല്‍ - നമിക്കുന്നേന്‍............ ശ്രീ

8.എത്രകാലം ഞാനിവിടെ ജീവിച്ചീടും
  അത്രനാളും നിന്‍ കൃപയെ ഞാന്‍ സ്തുതിക്കും
  അത്രദിവ വാസികള്‍ക്കും ചിത്രമായ നിന്റെ നാമം
  ഉത്തരോത്തരം നിനക്കുവാന്‍- അരുള്‍ക നീ............ ശ്രീ

9.കാശുപോലും വിലയില്ലാ വിഷയത്തി-
  ലാശയെനിക്കിയലാതെ യേശുവെ! നിന്‍
  നാശമേശിടാത്ത ദേശ-മാശയോടു നോക്കി വിശു-
  ദ്ധാശയത്തൊടീശനേ! നിന്നില്‍- വേശിക്കണം....... ശ്രീ

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%A8%E0%B4%B0%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%87" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്