ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

 
1.ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രന്‍ പാപികളെ രക്ഷിപ്പാന്‍
   മാനുഷ്യനായ് പാടുപെട്ടു കുരിശ്ശിന്മേല്‍ മരിച്ചു
                            'പല്ലവി'
           ഇത്ര സ്നേഹം ഇത്ര സ്നേഹം ഇത്ര സ്നേഹം എരിവാന്‍
           മാനുഷ്യരിലെന്തു നന്മ കണ്ടു നീ രക്ഷാകരാ
2. പാപികളും ദ്രോഹികളും ആയ നര വര്‍ഗ്ഗത്തെ
    വീണ്ടെടുപ്പാന്‍ എത്ര കഷ്ടം സഹിച്ചു നീ ശാന്തമായ്

3. നിര്‍മ്മലന്മാര്‍ ഭുജിക്കുന്ന പരലോക അപ്പം താന്‍
    പാപികള്‍ക്കു ജീവന്‍ നല്‍കി രക്ഷിക്കുന്നീ രക്ഷകന്‍

4. കൃപയാലെ രക്ഷപ്പെട്ട പാപിയായ ഞാനിതാ
    കൃപയാലെന്‍ ഹൃദയത്തെ കവര്‍ന്നു രക്ഷാകരന്‍

5. പാപിയില്‍ പ്രധാനിയായിരുന്ന എന്നെ രക്ഷിപ്പാന്‍
    ശാപമ്രുത്യു വേറ്റനിന്നെ നിത്യകാലം വാഴ്ത്തും ഞാന്‍

ഇതേ രീതിയില്‍ ഉള്ള മറ്റു ഗീതങ്ങള്‍

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍