ക്രിസ്തുവിന്‍ നാമത്തെ സ്തുതിക്ക
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  പല്ലവി
ക്രിസ്തുവിന്‍ നാമത്തെ സ്തുതിക്ക സ്തുതിക്ക നാം ദിനവും-
സ്തുതിക്ക നാം ദിനവും സ്തുതിക്ക നാം ദിനവും
              ചരണങ്ങള്‍
1.ശത്രുവിന്‍ സകല ബലത്തേയും തകര്‍ത്തു
  നിത്യമാം ജീവനിലുയിര്‍ത്തെഴുന്നവനാം.........ക്രിസ്തുവിന്‍

2.കരുണയിന്‍ ഭുജത്തിന്‍ ബലത്താലിന്നരരെ
  ദുരിതങ്ങള്‍ നീക്കി പരിപാലിച്ചിടുന്ന.............ക്രിസ്തുവിന്‍

3.പാപത്തിന്‍ ഭാരത്താല്‍ വലയുന്ന ജനങ്ങള്‍
  ദൈവത്തോടണയുവാന്‍ വഴി തുറന്നവനാം...ക്രിസ്തുവിന്‍

4.നഥനേ നാമിന്നു സ്തുതിപ്പതു കേട്ടു
   മോദമോടവന്‍ തേജസ്സേവരുമറിവാന്‍........ക്രിസ്തുവിന്‍

5.പാവന സുവിശേഷ പദവികളെങ്ങും
  കേവലമറിഞ്ഞീശ പദതളിര്‍ വണങ്ങാന്‍......ക്രിസ്തുവിന്‍

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍