അരുള്‍ക ദേവാ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1.അരുള്‍ക ദേവ നിന്‍ വരം സ്നേഹമാണീ ദിവ്യനേശുവേ
  മരുഭൂവില്‍ ഏഴക്കായ് തരിക നിന്‍ കൃപ മാരിപോല്‍

2.അഴലും ക്ഷോണിയില്‍ ജീവിതം ആനന്ദം തരികില്ലീപ്പാരിടം
  അരുള്‍ക അരുള്‍ക ദായകാ നിന്‍ നവശക്തിയീ ദാസരില്‍

3.സ്നേഹത്തിന്‍ ദീപം കുറഞ്ഞീടുന്നേ ഭക്തരിന്‍ സ്നേഹം തകര്‍ന്നിടുന്നേ
  നിറുത്തുക നിറവായ് നിന്‍ ദാസരെ അഴലതില്‍പ്പെട്ടു തളരാതെ

4.ദുരിതങ്ങളനുദിനമേറുന്നേ ആകുലമില്ല നിന്‍ സുതര്‍ക്കിഹെ
  ആനന്ദദായകനേശുവേ, ആമോദത്താലെന്നും പാടും ഞാന്‍

5.നിന്ദകള്‍ സഹിക്കിലും പാടും ഞാന്‍ ബഹുനിന്ദകള്‍ സഹിച്ച എന്‍ പ്രിയാ
   മേഘത്തില്‍ വേഗമായ് വന്നു നീ നിന്ദിതരെ ച്ചേര്‍ത്തണയ്ക്കുക

6.പരിഹാസം നിന്ദകളേറ്റു ഞാന്‍ പരിചോടു തളര്‍ന്നിഹെ വീഴാതെ
  ഏന്തുക തൃക്കരമായതെലെന്നെ നിര്‍ത്തുക അന്ത്യം വരെയും നീ.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B5%BE%E0%B4%95_%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B4%BE" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്