എന്‍ ദൈവമെ ഇതാ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

Tune."Nearer my God to Thee"
നിന്നോടെന്‍ ദൈവമെ ഞാന്‍ ചേരട്ടെ എന്ന രീതി

എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ
നിന്‍ സമീപേ;
അങ്ങെന്നെ ചേര്‍പ്പതോ
ക്രൂശായാലും;
എന്‍ ഗീതം എന്നതോ
എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ
നിന്‍ സമീപേ.
            1
എന്‍ യാത്രയില്‍ ഇരുള്‍
വന്നെന്നാലും
ആശ്വാസം ലോകത്തില്‍
ഇല്ലാഞ്ഞാലും;
എന്‍ നിദ്രാകാലത്തും
എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ
നിന്‍ സമീപേ.
            2
നീ വച്ച പങ്കെല്ലാം
കൃപാദാനം
പോകാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗം എല്ലാം
കാണിക്കേണം;
മുന്‍ നില്‍ക്കും ദൂതര്‍ക്കും
എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ
നിന്‍ സമീപേ.
            3
ആനന്ദം പൂണ്ടു ഞാന്‍
മുന്‍ വന്നാലും
ലോകങ്ങള്‍ക്കങ്ങു ഞാന്‍
ചേര്‍ന്നെന്നാലും;
അങ്ങെന്നും പാടും ഞാന്‍
എന്‍ ദൈവമേ ഇതാ
നിന്‍ സമീപേ.

പുറത്തേക്കൂള്ള കണ്ണികള്‍

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%8E%E0%B5%BB_%E0%B4%A6%E0%B5%88%E0%B4%B5%E0%B4%AE%E0%B5%86_%E0%B4%87%E0%B4%A4%E0%B4%BE" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്