എന്നാളും സ്തുതിക്കണം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

       ഹിന്തുസ്ഥാന്‍ "എല്ലാവരും" ആദിതാളം
                       പല്ലവി
എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം-നാഥനേ
എന്നാളും സ്തുതിക്കണം നാം..........
                  അനുപല്ലവി
വന്ദനം പാടി മന്നന്‍ മുന്‍ കൂടി
മന്ദതയകന്നു തിരു-മുന്നിലഭയമിരുന്നു-
                ചരണങ്ങള്‍
1.മോദമായ് കൂടുകനാം-പരന്നു ബഹു-നാദമായ് പാടുകനാം
  ഗീതഗണം തേടി-നാഥനു നാം പാടി
  നാഥനാമവന്റെ തിരു-നാമമേ ഗതിയായ് നേടി........................എന്നാളും

2.ശ്രേഷ്ഠതയിന്‍ നായകന്‍-അവന്‍ നിനയ്ക്കില്‍-ശിഷ്ഠഗുണദായകന്‍
  സ്പഷ്ടം തിരുദാസ-ര്‍ക്കിഷ്ടമരുളുവോന്‍
  കഷ്ടതയില്‍ നിന്നവരെ -ധൃഷ്ടനായുദ്ധരിപ്പവന്‍........................എന്നാളും

3.തന്നെ സ്തുതിച്ചീടുന്നു-ജനങ്ങള്‍ പദം-തന്നില്‍ പതിച്ചിടുന്നു
  മന്നവമന്നന്മാര്‍- സന്നരായ് വാഴ് ത്തുന്നു
  നന്ദിയോടവരേവരു-മുന്നതനെ വണങ്ങുന്നു-............................എന്നാളും

4.ജീവികളിന്‍ നാഥനേ!- ജയം പെരുകും- ദേവകളിന്‍ താതനേ!
  ജീവനുറവയാം-ജീവലോകേശനേ!
  ജീവനിയലയുവാന്‍ സ്വന്ത-സൂനുവെ കൊടുത്തവനെ-................എന്നാളും

5.തന്നാമകീര്‍ത്തനം നാം-തുടര്‍ന്നുചെയ്കി-ലെന്നും ദിവ്യാനന്ദമാം
  ഉന്നതന്‍ തന്നുടെ-സന്നിധൗനിന്നു നാം
  മന്നനേ പുതുഗാന-വന്ദനങ്ങളോടനിശം-................................എന്നാളും