യേശുനാഥന്‍ ജയിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ്യ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

            സുറിയാനി - ആദിതാളം
                    പല്ലവി
   യേശുനാഥന്‍ ജയിക്കുന്നു- ഹലേലൂയ്യാ
   ഇഹലോകം മുഴുവനും - ഹലേലൂയ്യാ.
               ചരണങ്ങള്‍
1. ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളില്‍ സുവിശേഷം
   ഓടി നിറഞ്ഞീടുന്നു ഹാലേലൂയ്യാ
   ഏറെപേരാണ്ടുതോറും ചേര്‍ന്നിടുന്നു
   യേശുവിന്‍ സഭയില്‍- ഹലേലൂയ്യാ.

2. പേയിന്‍ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെങ്ങും ക്ഷയിച്ചീടുന്നു
   പേടിച്ചോടുന്നു സാത്താന്‍- ഹലേലൂയ്യാ.
   ശ്രീയേശു മാര്‍ഗ്ഗമെങ്ങും ബലപ്പെടുന്നു
   തിരിയുന്നു ലോകരിതില്‍- ഹലേലൂയ്യാ.

3. ജാതിഭേദങ്ങള്‍ പലതും നീങ്ങീടുന്നു
   ജയിക്കുന്നു സ്നേഹക്കൊടി-ഹലേലൂയ്യാ.
  പാതകങ്ങള്‍ പാരില്‍നിന്നു കുറഞ്ഞീടുന്നു
  ഫലിക്കുന്നു സുവിശേഷം-ഹലേലൂയ്യാ.

4.ആലയങ്ങള്‍ ഉയരുന്നു യേശുവിന്നു
  ആരാധനയേറുന്നു-ഹലേലൂയ്യാ.
  നാലുപാടും വിഗ്രഹങ്ങള്‍ വീണീടുന്നു
  നാശവഴി അടയുന്നു-ഹലേലൂയ്യാ.

5.വളര്‍ന്നു നിറഞ്ഞീടുന്നു യേശു രാജ്യം
  മങ്ങുന്നു പേയിന്‍ രാജ്യം-ഹലേലൂയ്യാ.
  വിളങ്ങുന്നു ദിവ്യ ശക്തിയധികാരം
  മേദിനിയില്‍ ദിനംദിനം ഹലേലൂയ്യാ.