മാനുവേല്‍ മനുജ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

       പല്ലവി
   മാനുവേല്‍ മനുജസുതാ-നിന്റെ
   മാനമേറും തൃപ്പാദങ്ങള്‍ വണങ്ങി ഞങ്ങള്‍
   മംഗളമോതിടുന്നിതാ- നിത്യം
   മഹിമയുണ്ടാകട്ടെ നിനക്കു നാഥാ

1.ഏദനിലാദമനുജര്‍-ചെയ്ത
  പാതകം പരിഹരിപ്പാന്‍ ഭൂതലേ വന്നു
  ക്രൂശതില്‍ മരിച്ചുയിര്‍ത്ത നിന്റെ
  പേശലമാം ചരിതമെന്തതി വിപുലം..................മാനുവേല്‍

2.വന്‍ പരുമനുനിമിഷം-പാടി
  കുമ്പിടുന്ന ഗുണമെഴുമധിപതിയെ
  ചെമ്പകമലര്‍ തൊഴുന്ന-പാദ-
  മന്‍പിനോടെ നമിക്കുന്നു നമിക്കുന്നിതാ.............മാനുവേല്‍

3.നീചരായ് ഗണിച്ചിരുന്നപേത്ര-
  നാദിയായ് ധീവരരെ ദിവ്യകൃപയാല്‍
  ശേഷികൊണ്ടലങ്കരിച്ചു പരം
  പ്രേഷണം ചെയ്തവനിയില്‍ ഗുരുക്കളായ് നീ........മാനുവേല്‍

4.വന്ദനം പരമഗുരോ നിന്റെ
  നന്ദനീയമാം ഗുണങ്ങളുരപ്പതാമോ
  ചന്ദനം പുഴുകിയവയേക്കാളും
  തോന്നിടുന്നു നിന്‍ ചരിതം സുരഭിയായി...............മാനുവേല്‍

5.അല്‍പ്പമാമുപകരണം കൊണ്ടു
  നല്പെഴുന്ന മഹത്തായ വേലകള്‍ ചെയ്യും
  ശില്പികള്‍ക്കുടയവനേ നീയേ
  ചില്പുരുഷന്‍ ചിരന്തന നമസ്കാരം.......................മാനുവേല്‍

6.കഷ്ടതയുടെ നടുവില്‍ ഞങ്ങള്‍
  പെട്ടുഴന്നു വലയുന്നുണ്ടാകയാല്‍ ദേവ
  തൊട്ടു നിന്നോമന കൈയ്യാല്‍ പാരം
  ചുട്ടുനീറും മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കണേ..................മാനുവേല്‍

7.സ് ഫീതമാംകരികമുകിലേ സാധു
  ചാതകങ്ങളാണു ഞങ്ങള്‍ നീ തരുന്നോരു
  ശീകരമനുഭവിച്ചു സര്‍വ്വ
  ശോകവും സമിപ്പിക്കുവാന്‍ കൃപ ചെയ്യണേ..........മാനുവേല്‍

8.ആശയുമനുസൃതിയും സ്നേഹ
  പാശബന്ധം വിനയവും വിമലതയും
  ദാസരില്‍ വളര്‍ത്തേണമേ നിത്യം
  യേശു നാഥാ നമസ്കാരം നമസ്ക്കാരമേ ..................മാനുവേല്‍

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികള്‍

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B5%BD_%E0%B4%AE%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%9C" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്