പരസീകര്‍ വന്നു
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  പല്ലവി
  പരസീകര്‍ വന്നു പാദം പണിഞ്ഞ രാജാവോ-യൂദ
  രാജന്‍ ഭയന്നിളകിടുമാറുദിച്ച രാജാവേ!
             ചരണങ്ങള്‍
1.പുല്‍ക്കിടക്ക ധൂളിമത്തയാക്കും രാജാവേ!- തീരെ
   ക്കീറ്റുതുണി പട്ടായ്ക്കാണും സ്വര്‍ഗ്ഗരാജാവേ!

2.വിണ്ണുലകും ദീപമേന്തിയുപചരിക്കുന്നു-നിന്റെ
  പൊന്നുജന്മം ദൂതരെല്ലാം പാടി വാഴ്ത്തുന്നു

3.കിങ്ങിണികള്‍ കിലുക്കി ഗോക്കള്‍ മോദം കാട്ടുന്നു-ഭൂമി
  മംഗളമാം വെണ്‍പുടവ ധരിച്ചു മേവുന്നു

4.പഴയ പാമ്പിന്‍ തല തകര്‍ക്കാന്‍ ഭൂവില്‍ വന്നോനെ-ലോകം
  വഴിനടപ്പാന്‍ പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗം തുറന്നു തന്നോനെ!

5.കഠിനരോഗം ത്സടിതി നീക്കി സുഖമരുളീടും ഭവാന്‍
  കൊടിയ കാറ്റിന്‍ പടുത നീക്കും നിജവചനത്താല്‍

6.കുരിശിലുള്ള നിജമൃതിയാല്‍ മനുജമക്കള്‍ക്കു-ഘോര-
  നരകമതിന്നടിയില്‍ നിന്നു വിടുതലേകിടും

7.ഏളിയവര്‍ക്കു നിറവരുളിത്തരുന്ന രാജാവേ- നിന്റെ
  പിളര്‍ന്ന ചങ്കില്‍ മറയുവതിനരുള്‍ക രാജാവേ!

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B5%80%E0%B4%95%E0%B5%BC_%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്