ഇദ്ധരയിലെന്നെ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  പല്ലവി
ഇദ്ധരയിലെന്നെ ഇത്രമേല്‍ സ്നേഹിപ്പാന്‍
എന്തുള്ളൂ ഞാനപ്പനെ-നിന്റെ
ഉദ്ധാരണത്തെ ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തു ദിനമ്പ്രതി
സന്തോഷിക്കുന്നത്യന്തം
              ചരണങ്ങള്‍
1.പുത്രന്റെ സ്നേഹത്തെ ക്രൂശ്ശിന്മേല്‍ കാണുമ്പോള്‍
   ശത്രുഭയം തീരുന്നു- എന്നെ
   മിത്രമാക്കീടുവാന്‍ കാണിച്ച നിന്‍ കൃപ എത്ര മനോഹരമെ

2.ശത്രുവാമെന്നെ നിന്‍ പുത്രനാക്കിടുവാന്‍
  പുത്രനെ തന്നല്ലോ നീ ദേവാ
  ഇത്ര മഹാസ്നേഹം ഇദ്ധരയിലൊരു മര്‍ത്യനുമില്ല ദൃഢം

3.നീചനാമീയേഴയെ സ്നേഹിച്ചീ
  നീചലോകത്തില്‍ വന്നു യേശു
  നീച മരണം മരിപ്പതിന്നായ് തന്നെ നീചന്മാര്‍ക്കേല്പിച്ചല്ലോ

4.കൂട്ടം വെറുത്തു-കുലവും വെറുത്തെന്നെ
  കൂട്ടുകാരും വെറുത്തു-എന്നാല്‍
  കൂട്ടായിത്തീര്‍ന്നെന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗീയസ്നേഹിതന്‍

5.മാതാപിതാക്കന്മാരെന്നെ വെടിഞ്ഞാലും
  സന്താപമില്ലെനിക്കു - എന്റെ
  മാതാപിതാവേക്കാള്‍ അന്‍പുതിങ്ങിടുന്നോ
  രേശുവുണ്ട് എനിക്കു

6.മുമ്പിലും പിമ്പിലും കാവലായ് നിന്നു നീ
  മുമ്പില്‍ നടക്കേണമേ നിന്റെ
  ഇമ്പമുള്ള രാജ്യേ വന്നു ചേരും വരെ
  അന്‍പോടു കാക്കേണമെ.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍