യെരുശലേമിന്‍ ഇമ്പവീടെ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

          യെറുശലേമെന്‍ ഇമ്പ വീടെ
              പിഹാക്ക്- ആദിതാളം
                 പല്ലവി
യെറുശലേമെന്‍ ഇമ്പ വീടെ-എപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വന്നു ചേരും
ധരണിയിലെ പാടും കേടും-എപ്പോള്‍ ഇങ്ങൊഴിയും-

             ചരണങ്ങള്‍
1.ഭക്തരിന്‍ ഭാഗ്യതലമേ!പരിമള സ്ഥലം നീയെ!
   ദുഃഖം വിചാരം പ്രയത്നം നിങ്കലങ്ങില്ലേ!-

2.രാവും അന്ധകാരം വെയില്‍ ശീതവുമങ്ങില്ലെ
   ദീപതുല്ല്യം ശുദ്ധരങ്ങു ശോഭിച്ചീടുന്നേ

3.രത്നങ്ങളല്ലോ നിന്‍ മതില്‍ മുത്തും മാണിക്യങ്ങള്‍
  പന്ത്രണ്ടു നിന്‍ വാതില്‍കളും മിന്നും മുത്തല്ലോ

4.യറുശലേമെന്‍ ഇമ്പവീടെ എന്നു ഞാന്‍ വന്നു ചേരും!
   പരമരാജാവിന്‍ മഹത്വം അരികില്‍- കണ്ടീടും!

5.ശ്രേഷ്ടനടക്കാവുകളും തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം
  കാട്ടുവാനിടയില്ലാത്ത കൂട്ടമരങ്ങള്‍-

6.ജീവനദി ഇമ്പശബ്ദം മേവി അതിനൂടെ
  പോവതും ഈരാറു വൃക്ഷം നില്പതും തോടി-

7.ദൂതരും ആങ്ങാര്‍ത്തു സദാ സ്വരമണ്ഡലം പാടി
  നാഥനെ കൊണ്ടാടിടുന്ന ഗീതം മാമോടി-

8.യെറുശലേമിന്‍ അധിപനീശോതിരുമുന്‍ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടാന്‍
   വരുംവരെയും അരികില്‍ ഭവാന്‍ ഇരിക്കണം നാഥാ.