ആയുസ്സെതുള്ളൂ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  പല്ലവി
        പാപി! വരിക പരനെയറിക തവ
        പാപമെല്ലാമൊഴിഞ്ഞേറ്റു പറക പറക
              ചരണങ്ങള്‍
1.പാപമേതെന്നറിക ആകെ നിങ്കേന്നറിക
  പാപ ശിക്ഷ മരണമെന്നറിക തിരിക...

2.ജീവനെത്തേടുക വേഗമായോടീടുക
  ജീവന്‍ നല്‍കും കാല്‍വറിയോടണക തിരിക

3.ആവലോടിക്ഷണം ക്രൂശോടണഞ്ഞീടുകില്‍
   ജീവ നവനൗദാര്യ മായരുളും സ്ഥിരമായ്...

4.പുത്രനില്‍ വിശ്വസിച്ചീടുന്ന നരര്‍ക്കിന്നു
  നിത്യരക്ഷ ലഭിക്കുവാന്‍ തടവില്ലുടനേ..

5.സത്യാത്മാ പറയുന്നു കേള്‍ക്കുവോനും പറയാം
  ഇ ഛിപ്പോര്‍ക്കു ജീവവെള്ളം വെറുതേ വാങ്ങിടാം

6.ക്രിസ്തു കാന്തയുമിതാ ശക്തിയായ് വിളിക്കുന്നു
  സ്വസ്ഥത ലഭിപ്പതിന്നു വഴിയിതൊന്നു താന്‍-

7.ജീവജലത്തിന്നുറവയൊഴുകും നിന്നില്‍
  ജീവനെങ്ങും വ്യാപിപ്പതിനാല്‍ മരണം നീങ്ങിടും

8.അന്ധകാരം നീങ്ങിയെന്തു വെളിച്ചമാകും!
  സ്വന്തമെല്ലാം പ്രഭ തിങ്ങി നിറയും ദൃഢമായ്..

9.മൂഢബോധമൊഴിയും കേടകന്നു തിരിയും..
  ഗാഢമായ ജ്ഞാനമുള്ളില്‍ കലരും വളരും...

10.ഇദ്ധിനമിന്നു നീ നഷ്ടമാക്കീടുമെങ്കില്‍
  മറ്റൊരു ദിനം നിനക്കു താരമായ് വരുമോ?

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍