ജീവനായകനേ മനുവേ-ലേ! എന്‍

കല്ല്യാണി - ചെമ്പട

പല്ലവി

ജീവനായകനേ! മനുവേ-ലേ!-ലേ-ലേ-ലേ-ലെന്‍-
(ജീവ...)


ചരണങ്ങള്‍

ജീവകൃപയിന്‍ നിജവിയര്‍പ്പുവെള്ളം -എന്റെ
മേലൊഴിച്ചു പാപത്തില്‍- നിന്നുണര്‍ത്തി
നാവിലൊരുപുതിയ-പ്രാര്‍ത്ഥനയെ പകര്‍ന്ന-
വന്‍- എന്‍-എന്‍-എന്‍- എന്‍-
(ജീവ...)


തന്നുയിരി-ന്നിരിപ്പ-താം രുധിരം-തന്നി-
ലെന്നുമിരിക്കുമുഷ്ണം-തന്നെനിക്കു
എന്നുയിരില്‍ മരുവും -മരണവിഷമൊഴിച്ച-
വന്‍- എന്‍-എന്‍-എന്‍- എന്‍-
(ജീവ...)


വിശുദ്ധി വരുത്തുമാറുതലി-ന്നാത്മാവിനെ-നല്‍കി
ട്ടശ്ശുദ്ധമാമിരുളെന്നുള്ളില്‍ - നിന്നകറ്റി
വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹ-മെന്നാത്മാവിങ്കല്‍ തന്ന-
വന്‍- എന്‍-എന്‍-എന്‍- എന്‍-
(ജീവ...)


ഉയിര്‍ത്തു മറിയക്കു പ്രത്യക്ഷ മായ പോ-ലിപ്പാ-
പിയാ-മെന്നുള്ളത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷമായവന്‍
ഒഴുകും സ്നേഹം വാക്കാ ലെന്നുള്ളമൊക്കെയും കവര്‍ന്ന
വന്‍- എന്‍-എന്‍-എന്‍- എന്‍-
(ജീവ...)


തന്നുടെ ജഡത്തോടു മസ്ഥിയോടു മൊന്നാ-യെന്നെ
എന്നും പിരിയാതെ വണ്ണം ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടവന്‍
തന്നുള്ളം തുറന്നു മന-മെല്ലാമെന്നോടറിയിച്ച-
വന്‍- എന്‍-എന്‍-എന്‍- എന്‍-
(ജീവ...)


ആധികളൊഴിച്ചെന്നെ കാക്കുന്നവന്‍-ഭക്ഷ
ണാദികള്‍ തന്നു നിത്യം-പോറ്റുന്നവന്‍
നീതിവഴിയിലെന്നെ-നടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന
വന്‍- എന്‍-എന്‍-എന്‍- എന്‍-
(ജീവ...)


ഞാനവനും അവനെനിക്കുമെന്നും- സ്വന്തം
ഞാന വനൊഴികെ മറ്റാരെയുമേ
നൂനമറിയുന്നില്ല-വനിനി ക്കെല്ലാമായ
വന്‍- എന്‍-എന്‍-എന്‍- എന്‍.
(ജീവ...)