ദിനമനു മംഗളം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                    പല്ലവി
   ദിനമനുമംഗളം ദേവാധിദേവാ
   ദേവാധി ദേവാ ദേവാധി ദേവാ
             ചരണങ്ങള്‍
1.ദിവ്യമരുവിടം ജീവികളാകെ
   ദിനവും നിന്നടിയിണ പണിയുന്നു നാഥാ

2.നിന്തിരു തേജസ്സന്തരമെന്യേ
  ചന്തമായടിങ്ങള്‍ കാണ്മതിനരുള്‍കാ

3.തിരുക്കരം തന്നിലിരിക്കുമച്ചെങ്കോല്‍
  മറച്ചീടുന്നഖിലവും വിചിത്രമാം വിധത്തില്‍

4.എതൊരു നാളും നിന്തിരുക്കയ്യാല്‍
  ചേതന ലഭിച്ചെങ്ങള്‍ മോദമായ് വാഴ്വൂ

5.നിത്യമാം ജീവന്‍ പുത്രനിലൂടെ
  മര്‍ത്യരാമടിയാര്‍ക്കു തന്ന മഹേശാ.

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികള്‍

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%AE%E0%B4%A8%E0%B5%81_%E0%B4%AE%E0%B4%82%E0%B4%97%E0%B4%B3%E0%B4%82" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്