യേശുരാജന്റെഴുന്നള്ളത്തില്‍

ശ്രീരാഗം-മിശ്രചാപ്പ്

പല്ലവി

യേശു രാജ ന്റെഴുന്നള്ളത്തിന്‍ മുന്‍ ദൂതു കളി-
താ! നടന്നു കൊണ്ടു വരുന്നു...


അനുപല്ലവി

യേശു രാജനാകും നസ റേശനാം മശിഹാ ദേവന്‍
ഭൂതലത്തി ലേക്കെഴുന്നെള്ളുന്നതിന്നു വന്നു കാലം


ചരണങ്ങള്‍

കന്യക മകനായ് വന്നവന്‍- മനുജര്‍ക്കായ്
ദണ്ഡമേറ്റു ചത്തുയിര്‍ത്തവന്‍-മഹിമ യോടു
ഉന്നതന്‍ വലഭാഗ-ത്തിങ്ക ലിരിക്കുന്നു രാജന്‍
ഉന്നത പ്രതാപ മോടീ മണ്ണില്‍ വേഗം വരുന്നതാല്‍
(യേശു ...)


ദാവീദിന്റെ വീണുപോയോരു-കൂടാരം ദേവാ-
ത്മാവിതാ പണിനടത്തുന്നു- അതിന്റെ കേടു
പാടുകളൊഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോയിടുന്നതാല്‍ പുതിയ
തായിടുന്നല്പമല്പം നിവര്‍ന്നീടുന്നിതാ! മശിഹാ-
(യേശു ...)


യുദ്ധ കലഹങ്ങള്‍ പകരും വ്യാധികള്‍ മുറ്റും
കര്‍ത്തന്‍ മശിഹാ യുരച്ചപോല്‍-വന്നുകൊണ്ടഹോ!
എത്രയും നാശത്തെയിതാ ഇദ്ധരയിങ്കല്‍ വരുത്തി
കര്‍ത്തൃ ഭക്തരെ യെഴുന്നള്ളത്തിന്നായൊരുക്കീടുന്നു
(യേശു ...)


രാജ രാജന്റെ യാത്രയ്ക്കിതാ-അവന്റെ വഴി-
യാകവെ നന്നാക്കി വരുന്നു- നമ്മുടെ നാഥ-
ന്നായൊരു പെരുവഴിവ-നത്തിലൊരുക്കി വരുന്നു
താണ പ്രദേശങ്ങളു മുയര്‍ന്നു യര്‍ന്നിതാ വരുന്നു-
(യേശു ...)


വക്രതയുള്ളതു ചൊവ്വായി-ത്തീര്‍ന്നു വരുന്നു
ദുര്‍ഘടമുള്ളതു സമമായ് തീര്‍ന്നു വരുന്നു
ഒക്കെയിപ്രകാര മിങ്ങൊരുങ്ങി വന്നിടുന്നതാലെ
ശീഘ്രമായെഴുന്നള്ളത്തുണ്ടാ മതിന്നുണര്‍ന്നു കൊള്‍വിന്‍.
(യേശു ...)