ഹാ കൂടി നാമെല്ലാരും ചേര്‍ന്നു
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  പല്ലവി
ഹാ! കൂടി നാമെല്ലാരും ചേര്‍ന്നു പുകഴ് കൊണ്ടാടണം- സ്വര്‍ഗ്ഗ
വാതിലാകും യേശുനാഥനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടണം
                  ചരണങ്ങള്‍
1.വേദനപ്പെടും ഏഴകള്‍ക്കഴലു തീരുവാന്‍- വന്നു
   മേദിനിയതില്‍ മാനുഷ്യാവതാരമാര്‍ന്നിതാ-

2.മാനവര്‍ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന കര്‍ത്തനായ താന്‍- ദുഷ്ട
   മാനവന്‍ ഈടേറുവാന്‍ ഒരടിമയായിതാ-

3.ആദരവറ്റു ഭൂമിയില്‍ വെറിയരാം നരര്‍- മര-
   ണാധികളൊഴിവതിന്നു താണു ദേവനും-

4.സേനകളിന്‍ അധിപതി അവനെന്നാകിലും- നര
  ജീവനെ മീളാനവന്‍ തന്നുയിരിനെ വിട്ടാന്‍

5.ദാരുണ മരണാധിയെ മരിച്ചമര്‍ത്തിനാന്‍- ഭൂ
   മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുയിര്‍ത്തു വിണ്ണിലെത്തിനാന്‍-

6.പാപികള്‍ക്കു പിതാവിനോടിരന്നു മോചനം- നിജ
  പാദസേവക ജനങ്ങളെ രക്ഷചെയ്യുന്നോന്‍.