ആരു സഹായിക്കും ലോകം തുണയ്ക്കുമോ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1. ആരു സഹായിക്കും? ലോകം തുണയ്ക്കുമോ?
   ജീവന്‍ പോയിടുമ്പോള്‍ ആശ്രയം ആരുള്ളൂ?

2. സ്നേഹിതന്മാര്‍ വന്നാല്‍ ചേര്‍ന്നരികില്‍ നില്‍ക്കും
   ക്ലേശമൊടെല്ലാരും കണ്ണുനീര്‍ തൂകീടും

3.ജീവന്റെ നായകന്‍ ദേഹിയേ ചോദിച്ചാല്‍
   ഇല്ലില്ലെന്നോതുവാന്‍ ഭൂതലെ ആരുള്ളൂ

4.ഭാര്യ മക്കള്‍ ബന്ധു മിത്രരു മന്ത്യത്തില്‍
  ഖേദം പെരുകീട്ടു മാര്‍വ്വിലടിക്കുന്നു

5.ഏവന്നും താന്‍ ചെയ്തകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കൊത്തപോല്‍
  ശീര്‍ഘ്രമായ് പ്രാപിപ്പാന്‍ ലോകം വിട്ടീടുന്നു.

6.കണ്‍കളടയുമ്പോള്‍ കേള്‍വി കുറയുമ്പോള്‍
  എന്‍ മണാവാളാ! നിന്‍ ക്രൂശിനെ കാണിക്ക

7.ദൈവമേ! നിന്‍ മുന്നില്‍ ഞാന്‍ വരും നേരത്തില്‍
  നിന്‍ മുഖ വാത്സല്ല്യം നീയെനിക്കേകണേ!

8.യേശുമണവാളാ! സകലവും മോചിച്ചു
  നിന്നരികില്‍ നില്പാന്‍ യോഗ്യനാക്കേണമേ!

9.പൊന്നു കര്‍ത്താവേ! നിന്‍ തങ്ക രുധിരത്താല്‍
   ജീവിത വസ്ത്രത്തിന്‍ വെണ്മയെ നല്‍കേണമെ!

10.യോര്‍ദ്ദാന്റെ തീരത്തു ഞാന്‍ വരും നേരത്ത്
   കാല്‍കളെ വേഗം നീ അക്കരെ ആക്കെണെ!


മൂത്താം‌പാക്കല്‍ സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞുപദേശി

പുറത്തേക്കൂള്ള കണ്ണികള്‍