പ്രാണനാഥാ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  പല്ലവി
പ്രാണനാഥാ തിരുമെയ് കാണുമാറാകേണമേ
കാണിനേരം വിടാതെ-കാത്തു ഞാന്‍ നിന്നീടുന്നേ
             ചരണങ്ങള്‍
1.ബേതലേം പുല്ലണിയെ- പൂതമാക്കുന്നുരുവെ..............പ്രാണനാഥാ

2.വെണ്മയും ചോപ്പുമുള്ള-നിന്നുടല്‍ കാണ്മതെന്നോ.......പ്രാണനാഥാ

3.നീലരത്നം പടുത്ത-ചേലെഴും നിന്‍ സവിധം-..............പ്രാണനാഥാ

4.നീയെനിക്കുള്ള പ്രിയന്‍-ഞാന്‍ നിനക്കെന്നും സ്വന്തം..പ്രാണനാഥാ

5.വേദപാരംഗതര്‍ക്കും - ജ്ഞാനമല്ലപ്പൊരുളെ!-............പ്രാണനാഥാ

6.സ്നേഹത്തിന്‍ പാരവശ്യം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെന്നെയിതാ....പ്രാണനാഥാ

7.ഏറിയവെള്ളങ്ങള്‍ക്കും പ്രേമം കൊടുത്തുകൂടാ-............പ്രാണനാഥാ

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A5%E0%B4%BE" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്