അന്ധകാരത്താല്‍ എല്ലാ കണ്ണും മങ്ങുമ്പോള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1.അന്ധകാരത്താല്‍ എല്ലാ കണ്ണും മങ്ങുമ്പോള്‍
  മങ്ങിടാത്തകണ്ണെനിക്കൊന്നുണ്ടു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍

2.എന്‍ മൊഴി കേള്‍പ്പാന്‍ ഭൂവില്‍ കാതില്ലെങ്കിലും
  ചെമ്മയായ് തുറന്ന കാതൊന്നുണ്ടു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍

3.മാനുഷീകമാം കൈകള്‍ -താണുപോകുമ്പോള്‍
  ക്ഷീണിക്കാത്ത കൈയെനിക്കൊന്നുണ്ടു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍

4.ഭൂമയര്‍ക്കുള്ള സ്നേഹം മാഞ്ഞുപോകുമ്പോള്‍
  ക്ഷാമമേശിടാത്ത സ്നേഹമുണ്ടു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍

5.ഉള്ളിലാകുലചിന്തയുള്ള മര്‍ത്ത്യരേ
  വല്ലഭന്റെ കണ്‍കളുണ്ടീ കല്ലുപാതയില്‍

6.തന്‍ കരുണയോ-പൂര്‍ണ്ണമാണു സാന്ത്വനം
  ചെയ് വതിന്നു നാഥനടുത്തുണ്ടു നിര്‍ണ്ണയം

7.പ്രാര്‍ത്ഥനക്കവന്‍ മുമ്പില്‍ സ്തോത്രത്തോടു നാം
  എത്തിയെന്നും തന്റെ വാക്കിലാ-ശ്രയിക്കുവിന്‍

8.വിശ്വസിക്കുവാന്‍ യോഗ്യനായ നാഥനേ
  വിശ്വസിച്ചും അനുസരിച്ചും നാള്‍ കഴിക്കുവ്ന്‍.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍