നീയല്ലോ ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ള
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

               പല്ലവി
നീയല്ലോ ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ള ദിവ്യസമ്പത്തേശുവേ
നീയല്ലാതില്ല ഭൂവില്‍ ആശ്രയിപ്പാനാരുമേ
              ചരണങ്ങള്‍
1.നീയല്ലോ ഞങ്ങള്‍ക്കായി മന്നിടത്തില്‍ വന്നതും
   നീചരാം ഞങ്ങളുടെ പാപമെല്ലാം ഏറ്റതും-.... ...........നീയല്ലോ

2.കാല്‍വറി മലമുകളേറി നീ ഞങ്ങള്‍ക്കായ്
   കാല്‍കരം ചേര്‍ന്നു തൂങ്ങിമരിച്ചുയിരേകിയ.................നീയല്ലോ

3.അന്നന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ള-തെല്ലാം തന്നു പോറ്റുന്നോന്‍
   ഇന്നുമെന്നും കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ളവാക്കു തന്നവന്‍..........നീയല്ലോ
 
4.ശത്രുവിന്‍ അഗ്നിയസ്ത്രം ശക്തിയോടെതിര്‍ക്കുന്ന
   മാത്രയില്‍ ജയം തന്നു കാത്തുസൂക്ഷിച്ചീടുന്ന...............നീയല്ലോ

5.ജനകനുടെ വലമമര്‍ന്നുനീ ഞങ്ങള്‍ക്കായ്
   ദിനം പ്രതി പക്ഷവാദം ചെയ്തുജീവിച്ചീടുന്ന.................നീയല്ലോ

6.ലോകത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമാകിലും
   ലോകക്കാര്‍ നിത്യം ദുഷിച്ചീടിലും പൊന്നേശുവേ.........നീയല്ലോ

7.നിത്യജീവ മൊഴികള്‍ നിന്നിലുണ്ടു പരനേ
   നിന്നേവിട്ടിട്ടടിയങ്ങള്‍ എങ്ങു പോയി വസിക്കും..........നീയല്ലോ