പാടും ഞാന്‍ യേശുവിന്നായ്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                              മലയാമി-മിശ്രചാപ്പ്
                                     പല്ലവി
പാടും ഞാന്‍ യേശുവിന്നു- ജീവന്‍ പോവോളം നന്ദിയോടെ
                                 ചരണങ്ങള്‍
1.പാടും ഞാനെന്നകതാരിലനുദിനം വാഴുംശ്രീയേശുവിന്നു- ഒരു
   കേടും കൂടാതെന്നെ പാലിക്കും നാഥനെ- പാടിസ്തുതിക്കുമെന്നും-.......പാടും ഞാന്‍
  
2.സ്വന്ത ജനമായ യൂദന്മാരെ തള്ളി അന്ധതയില്‍ കിടന്നു-ബഹു
   സന്താപത്തോടുഴന്നീടും പുറജാതി സന്തതിയെ വീണ്ടോനെ!-............പാടും ഞാന്‍

3.കാട്ടോലിവിന്‍ ശാഖയായിരുന്ന എന്നില്‍ നല്ലഫലം നിറപ്പാന്‍-അവന്‍
   വെട്ടിയിണച്ചെന്നെ നല്ലോലിവിന്‍ തരു-വോടതു ചിന്തിച്ചെന്നും-........പാടും ഞാന്‍

4.കണ്മണിപോലെന്നെ ഭദ്രമായ് നിത്യവും കാവല്‍ ചെയ്തീടാമെന്നും
   തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടെന്നെ നടത്തീടാമെന്നതും-ഓര്‍ത്തതിമോദമോടെ-.പാടും ഞാന്‍

5.കാന്തനിവനതി മോദമോടെ മേഘവാഹനത്തില്‍ കയറി- തന്റെ
   കാന്തയോടുല്ലസിച്ചാനന്ദിപ്പാനെഴു-ന്നെള്ളുന്നതോര്‍ത്തു കൊണ്ടും-.........പാടും ഞാന്‍