പാടും പരമരക്ഷകനേശുവേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

              തോടി-ആദിതാളം
                   പല്ലവി
പാടും പരമ രക്ഷകനേശുവേ!- ദാസന്‍
നിനക്കു സതതം സ്തുതി- പാടും

              അനുപല്ലവി
വാടും പാപിയാമെന്നെ തേടി വന്നവനക്കൊ-
ണ്ടാടി സ്തുതിച്ചു- നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിമ്പമോടെ-

1.സങ്കടങ്ങളഖിലവും നിങ്കലേറ്റുകൊണ്ടു
   ശങ്കകൂടാതെ നീ മമ പങ്കശോകം തീര്‍പ്പാന്‍
   ചങ്കിലെ ചോരയെ ചിന്തി നിങ്കലണച്ചു കൊണ്ടെന്നെ
   പൊന്‍ കരത്തിനാല്‍ തഴുകുമെന്‍ കണവനെ ഞാനെന്നും......പാടും

2.അന്ധകാര ലോകത്തില്‍ നിന്നന്ധനാമെന്നെ നിന്‍
   അന്തികെ അണച്ചെന്‍ മനഃസന്താപമകറ്റി
   ചന്തം ചിന്തുന്ന നിന്നുടെ സ്വന്തരൂപമാക്കീടുവാന്‍
   നിന്തിരു ജീവന്‍ പകര്‍ന്നു സന്തതം നടത്തുകയാല്‍............പാടും

3.ഉന്നതന്‍ വലമമരും മന്നവനേ! നിന്നില്‍
   നിന്നുയരും ദിവ്യകാന്തി എന്നില്‍ കൂടെ ലോകെ
   നന്നേ ശോഭിപ്പതിനായി മന്നിലെന്നെ വെച്ചതോര്‍ത്തു
   നന്ദിയാലുള്ളം നിറഞ്ഞു സന്നാഹമോടെ നിനക്കു-..............പാടും