ഇന്നേരം പ്രിയ ദൈവമേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

               പല്ലവി
ഇന്നേരം പ്രിയ ദൈവമേ! നിന്നാത്മദാനം
തന്നാലും പ്രാത്ഥിച്ചീടുവാന്‍
            അനുപല്ലവി
നിന്നോടു പ്രാത്ഥിച്ചീടാന്‍ നിന്നടിയങ്ങള്‍ നിന്റെ
സന്നിധാനത്തില്‍ വന്നു ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു നാഥാ

1. നിന്തിരു പാദ പീഠത്തില്‍ - അണയുവതിനെന്തുള്ളൂ ഞങ്ങളപ്പനേ!
    നിന്‍ തിരു സുതനേശുവിന്‍ തിരു ജഡം ഭൂവി
    ചിന്തിയോര്‍ പുതുവഴി തുറന്നുപ്രതിഷ്ടിച്ചതാല്‍........................ഇന്നേരം

2. മന്ദതയെല്ലാം നീക്കുക നിന്നടിയാരില്‍ തന്നരുള്‍ നല്ലുണര്‍ച്ചയെ
    വന്നീടുന്നോരു ക്ഷീണം നിദ്ര മയക്കം ഇവ
    ഒന്നാകെ നീയകറ്റി തന്നീടുകാത്മശക്തി.................................ഇന്നേരം

3. ഒരോ ചിന്തകള്‍ ഞങ്ങളില്‍ വരുന്നേ മനസ്സോരൊന്നും പതറീടുന്നേ
    ഘോര വൈരിയോടു നീ പോരാടി അടിയര്‍ക്കു
    ചോരയാല്‍ ജയം നല്‍കീടേണം പരമ നാഥാ........................ഇന്നേരം

4. നിന്തിരു വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മനതളിരില്‍ ചിന്തിച്ചു നല്ല ധൈര്യമായ്
    ശാന്തതയോടും ഭവല്‍ സന്നിധി ബോധത്തോടും
    സന്തതം പ്രാത്ഥിച്ചീടാന്‍ നിന്‍ തുണ നല്‍കീടേണം-...............ഇന്നേരം

5. നീയല്ലാതാരുമില്ലയ്യോ! ഞങ്ങള്‍ക്കഭയം നീയല്ലോ പ്രാണനാഥനേ
    നീ യാചന കേട്ടീടാതായാല്‍ പിശാചിനുടെ
     മായാവലയില്‍ നാശമായീടുമായതിനാല്‍..............................ഇന്നേരം