സ്തോത്രം യേശുനാഥനേ

കല്ല്യാണി - ഏകതാളം

പല്ലവി

സ്തോത്രം ശ്രീയേശുനാഥനേ! മനുവേലനേ! മനുവേലനേ!

ചരണങ്ങള്‍

പാത്രഹീന-നാകുമെന്നെ പാര്‍ത്തു നിന്‍ കയ്യാലണച്ചു
ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടെ-ന്റെ ദുരിതം- തീര്‍ത്തു രക്ഷി-ക്കേണമേ
(സ്തോത്രം...)


വിണ്ണിലുമീ-മണ്ണിലും നീ- എന്നപോലാ-രുള്ളഹോ!
ഉന്നതനാകുന്ന യേശു-മന്നവരില്‍ മന്നനേ!
(സ്തോത്രം...)


പൊന്നുലോകം-തന്നില്‍നിന്നു വന്ന ജീവ-നാഥനേ!
എന്നപേക്ഷയ്ക്കിന്നു ചെവിതന്നു കേട്ടീ-ടേണമേ.
(സ്തോത്രം...)


പരമഴ-ലോടുഴലും പാപിയാമെ-ന്നെ വെടിഞ്ഞു
ദൂരവേ! പോയീടരുതെ ദാവീദിന്‍ കുമാരനേ!
(സ്തോത്രം...)


താതനേ! എന്‍- നാഥനേ! പാതകര്‍ സ-ങ്കേതമേ!
നീതിയോടെ-ഭൂതലംവാണീടുവാന്‍ വരേണമേ.
(സ്തോത്രം...)