നിന്റെ ഹിതം പോലെയെന്നെ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

നിന്റെ ഹിതം പോലെയെന്നെ
നിത്യം നടത്തീടണമേ

എന്റെ ഹിതം പോലെയല്ലേ
എന്‍ പിതാവേ എന്‍ യഹോവേ

ഇമ്പമുള്ള ജീവിതവും
ഏറെ ധനവും മാനങ്ങളും
തുമ്പമറ്റ സൌഖ്യങ്ങളും
ചോദിക്കുന്നില്ലേ അടിയാന്‍

നേരുനിരപ്പാം വഴിയോ
നീണ്ടനടയോ കുറുതോ?
പാരം കരഞ്ഞോടുന്നതോ
പാരിതിലും ഭാഗ്യങ്ങളോ

അന്ധകാരം ഭീതികളോ
അപ്പനേ പ്രകാശങ്ങളോ
എന്തു നീ കല്പിച്ചിടുന്നോ
എല്ലാം എനിക്കാശിര്‍‌വ്വാദം

ഏതുഗുണമെന്നറിവാന്‍
ഇല്ല ജ്ഞാനമെന്നില്‍ നാഥാ
നീ തിരുനാമം നിമിത്തം
നീതി മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ തിരിച്ചു

അഗ്നിമേഘത്തൂണുകളാല്‍
അടിയനെ എന്നും നടത്തി\
അനുദിനം കൂടെ ഇരുന്നു
അപ്പനേ കടാക്ഷിക്കുകെ