സ്തുതി സ്തുതി നിനക്കേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  ഏകതാളം
                  പല്ലവി
   സ്തുതി സ്തുതി നിനക്കേ- എന്നും ചൊല്ലീടുവാന്‍
   ദോഷച്ചുമടൊഴിച്ചു രക്ഷ തന്നവനേ!
   സ്തുതി സ്തുതി നിനക്കു
              ചരണങ്ങള്‍
1.ആത്മവിചാരം ഇല്ലാതെ കിടന്നേന്‍
   അരുളി ഉണര്‍ച്ച ഭവാന്‍
   ഹല്ലെലുയ്യ! ഹല്ലെലുയ്യ! - സ്തുതി

2.ശാന്തം ഇല്ലാതെ ബാധിച്ച മനസ്സില്‍
   തന്നു സന്തോഷം ഭവാന്‍
   ഹല്ലെലുയ്യ! ഹല്ലെലുയ്യ! - സ്തുതി

3.ഭ്രമിച്ചു ഞാന്‍ കിടന്നേന്‍- കൃപയോടു നീയെ
   പരശാന്തി കല്‍പ്പിച്ചു
   ഹല്ലെലുയ്യ! ഹല്ലെലുയ്യ! - സ്തുതി

4. നന്ദി സന്തോഷം ലജ്ജ, വിസ്മയവും
   നന്നെനിറയുന്നെന്നുള്ളില്‍
  ഹല്ലെലുയ്യ! ഹല്ലെലുയ്യ! - സ്തുതി

5.ഏറെ പിഴച്ചു ഞാന്‍ ഏറെ മോചിച്ചു നീ
   എന്നും നിന്‍ അടിമ ഞാന്‍
   ഹല്ലെലുയ്യ! ഹല്ലെലുയ്യ! - സ്തുതി