യേശുപരന്‍ വാണീടും പാരില്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

        ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ - രൂപകതാളം
              പല്ലവി
യേശുപ-രന്‍ വാണീടും പാരില്‍
എങ്ങും മഹാരാജനായ്
           ചരണങ്ങള്‍
1.യേശുപരന്‍ വാണീടും
   യേശു എന്നും വാണീടും
   ഈ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരും
  തീരെ ഇല്ലാതെ പോയെന്നാലും......യേശുപ-രന്‍

2.വന്‍ കരകളിന്മേലും
  വലിയ രാജ്യങ്ങള്‍മേലും
  മാലോകര്‍ എവര്‍മേലും
  ദൂരെ ദ്വീപാന്തരങ്ങള്‍ മേലും-.........യേശുപ-രന്‍

3.സാധുജാതികള്‍മേലും
  വീരജാതികള്‍ മേലും
  സര്‍വ്വകുലങ്ങള്‍ മേലും
  പാരില്‍ സകല ഭാഷക്കാര്‍ മേലും..യേശുപ-രന്‍

4.രാജര്‍ പ്രഭുക്കള്‍ ചക്ര-
  വര്‍ത്തികള്‍ സകലരും
  രാജാധിരാജന്മുമ്പില്‍
  വീണു വണങ്ങി കുമ്പിട്ടുനില്‍ക്കും ...യേശുപ-രന്‍

5.സത്യ സുവിശേഷത്തിന്‍
  സാധുകല്പന പോലെ
  സകല രാജാക്കന്മാരും
  ചെയ്യും നീതി വസിക്കും എങ്ങും.....യേശുപ-രന്‍

6.കുറ്റം ശിക്ഷകളില്ല
   ഗുണമല്ലാതൊന്നും ഇല്ല
   കൊണ്ടാടും ലോകരെല്ലാം
   യേശു ഏക ചക്രവര്‍ത്തിയാം......യേശുപ-രന്‍

7.സന്ധ്യയുഷസ്സുകളിന്‍
  സകല ദേശത്തുള്ളോരും
  സംഗീതം യേശുപേരില്‍
  പാടി വന്ദനം ചെയ്യും എന്നും-......യേശുപ-രന്‍