ദൈവം സകലവും നന്മക്കായ്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


ദൈവം സകലവും നന്മക്കായ് (ക്രിസ്തീയ കീര്‍ത്തനം)
രചന:സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശി

ദൈവം സകലവും നന്മക്കായ് ചെയ്യുന്നു
ഭക്തന്മാരിഹെയെന്തിന്നലയുന്നു വലയുന്നു

ഞാനോ ഇതേവരെ ദൈവമാം പിതാവിന്റെ
കൈകളില്‍ രുചിച്ചതില്‍ തിന്മയായൊന്നുമില്ല

ശിക്ഷയായി പലതെന്മേല്‍ വന്നു ഞാനറിയുന്നു
രക്ഷകനടയന്മേല്‍ പക്ഷമായ് ചെയ്തതെല്ലാം

സങ്കടം ബഹുവിധം സാധു ഞാന്‍ രുചിച്ചതില്‍
തന്‍ കൃപയളവെന്യേ അനുഗ്രഹ നിറവേകി

എത്രനല്ലുടയവന്‍ കൃമിയാമടിയന്മേല്‍
ഇത്ര മാ ദയ തോന്നാനോര്‍ക്കുകിലൊന്നുമില്ല

സ്വര്‍ഗമേനിക്കായി തന്‍ പുത്രനില്‍ നല്‍കിയ
ദത്തവകാശമോര്‍ത്തെന്‍ കര്‍ത്താവെ വണങ്ങുന്നു

എമ്മാനുവേലിന്റെ ചിറകുകള്‍ വിടരുന്ന
അമ്മഹാ ഭാഗ്യദേശത്തടിയാനെയോര്‍ക്കണേ