സേനയിന്‍ യഹോവയേ

പല്ലവി

സേനയിന്‍ യഹോവയേ! നീ
വാനസേനയോടെഴുന്ന-
ള്ളേണമേ ശാലേമിതില്‍


അനുപല്ലവി

സീനയെന്ന മാമലയില്‍
വാനസേനയോടെഴുന്ന- സേന


ചരണങ്ങള്‍

ഹീനരാമീ-മാനവരില്‍
മാനസം കനിഞ്ഞഹോ
മാനുവേലനെ തന്നോരു
പ്രാണനായകാ! ഇന്നേരം-
(സേനയിന്‍...)


ശലോമോന്‍ പണിഞ്ഞതാം ദേ-
വാലയത്തിലന്നനു-
കൂലമോടെഴുന്ന യിശ്രാ-
യേലിന്‍ ദൈവമേ! ഇന്നേരം-
(സേനയിന്‍...)


നാലു ജീവികളോടാറു-
നാലു മൂപ്പന്മാര്‍ മദ്ധ്യേ
മാമഹത്വമോടഹോ സിം-
ഹാസന സ്ഥാനായിവാഴും-
(സേനയിന്‍...)


യെശയാ പ്രവാചകന്‍ ക-
ണ്ടാലയത്തിലുള്ളതായ
മെച്ചമോടുയര്‍ന്നതാം സിം-
ഹാസനസ്ഥനേയിന്നേരം-
(സേനയിന്‍...)


ആറു ചിറകുള്ള സ്രാഫ-
ദൂതസംഘമാകവേ യ-
ങ്ങാര്‍ത്തു പാട്ടുചൊല്ലി സര്‍വ്വ
നാളിലും സ്തുതിക്കുന്നോരു-
(സേനയിന്‍...)


നേരായ് നിന്നാത്മാവുരച്ച
കൂറുള്ളോരു ചൊല്‍കളാല്‍ നിന്‍
ആലയം ചേര്‍ന്നെങ്ങള്‍ പാട്ടു
പാടും-കേട്ടനുഗ്രഹിപ്പാന്‍
(സേനയിന്‍...)