യേശുദേവാ യേശുനായകാ

ഊശേനി-അടതാള ചായ്പു

പല്ലവി

യേശുദേവാ! യേശുനായകാ! ശ്രീയേശു നാഥാ!
യേശുദേവാ! യേശുനായകാ!


ചരണങ്ങള്‍

ദാസരിന്നഴലൊഴിച്ചുള്ളില്‍- ആനന്ദമേകും
യേശുവേ! കൃപയിന്നഴകേ!
നാശലോകത്തില്‍ മനുഷ്യ-നായുദിച്ചമെയ് വെളിച്ചം
വീശുമതി ശോഭയുള്ളൊരു -വെളിച്ചമതിന്‍
ഈശനേ യേശു നായകനേ!-
(യേശുദേവാ!)


ആയിരം ആയിരം വാനവര്‍ വണങ്ങും പതി-
നായിരം പേരിലുത്തമനേ!
കായമെടുത്താദം പാപമേറ്റതിനെ മാറ്റുവാനായ്
മായ്മറ്റുല്ലോരു കുഞ്ഞാടായ് മണ്ണില്‍ വന്ന
മന്നവനേ! യേശുനാഥനേ!-
(യേശുദേവാ!)


പാപമെല്ലാമോഴിപ്പതിന്നായ്- പിതാവില്‍ നിന്നും
താപമറ്റോരാണയിനാലേ
ശോഭനമായ് മുദ്രയിട്ടുള്ളൊരു പടച്ചട്ട നീട്ടേ-
റ്റപ്പനിഷ്ടംചെയ്വതിനായി വന്നൊരു യേശു
ക്രിസ്തനേ! മഹപുരോഹിതാ!
(യേശുദേവാ!)


പാതകനാകുന്ന സാത്താനെ- ജയിപ്പതിന്നു
യൂദകുല ശേഖരനായി
ബേതലേമെന്നൂരതില്‍- വന്നുപിറന്ന
യേശുമഹാ രാജ രാജനേ!
(യേശുദേവാ!)


ജ്ഞാനമറ്റുള്ളോരു ലോകത്തിന്‍-ന്നിരുളകറ്റി
വാന രാജ്യത്തിന്‍ രഹസ്യങ്ങള്‍
മാനവരിന്നുള്ളിലാക്കി ദീനമൊക്കെ ഭേദമാക്കി
ഹീനരെ ചേര്‍ത്തു സുവിശേഷം എളിയവര്‍ക്കു
തന്ന യേശുവേ! പ്രവാചകാ!
(യേശുദേവാ!)


എളിയ ശിഷ്യ്ര്‍ക്ക മലനാത്മാവേ- നല്‍കുവാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ-
സ്തലപിതാവിന്‍ വലമമര്‍ന്നോനേ!
പുഴു വതായോരടിയനു നിന്‍ കഴലിണത്താരഭയമാണെ
കരളലിഞ്ഞു കൃപയില്‍ നടത്തി- നീ വരുന്നേരം
കനക ലോകം ചേര്‍ത്തു കൊള്ളുക-
(യേശുദേവാ!)